Archívum kategóriák szerint: Családi ellátások utalása 2017

Szülők figyelem!!! Ezek a pénzek járnak a családoknak! Gyermekgondozást segítő ellátás – igénylés, összegek, feltételek!

Szülők figyelem!!! Ezek a pénzek járnak a családoknak! >>> OSSZÁTOK MEG … Gyermekgondozást segítő ellátás – igénylés, összegek, feltételek!

Gyermekgondozást segítő ellátás – igénylés, összegek, feltételek!

– a szülő, a gyám, a kiskorú szülő, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban– a gyermek 3. életévének betöltéséig. csaladtamogatasok-2017-csaladi-ellatasok
– ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik életévének betöltéséig, változatlan összegben. Ebben az esetben a jogosult köteles benyújtani a hatósághoz az iskola igazgatója azon döntésének másolatát, amelyben a jogosult gyermeke tankötelezettségének kezdetét a közoktatásról szóló törvényben foglaltaktól eltérően határozza meg.)
– a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig.

A tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermeket nevelő szülő részére meddig állapítják meg a gyermekgondozást segítő ellátást?

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig állapítják meg az ellátást.

Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek az ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával az ellátást folyósító hatóságnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani.

Milyen feltételek mellett jogosult a nagyszülő a gyermekgondozást segítő ellátásra?

A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (nagyszülő) is jogosult az ellátásra, ha
– a gyermek az első életévét betöltötte,
– a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
– a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével, és
– a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak.
A nagyszülő részére az ellátásra való jogosultság a fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha
– ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és
– a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

Milyen mértékű a gyermekgondozást segítő ellátás?

Egy gyermek esetén a támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2016-ban 28.500,- Ft).
Ikergyermekek esetén a támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

A gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása mellett van-e lehetőség munkavégzésre?

Az ellátásban részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél koráig nem folytathat. A gyermek fél éves korának betöltését követően időbeli korlátozás nélkül lehet dolgozni.

Az ikergyermeket nevelő szülőnek milyen összegű ellátást folyósítanak, ha a szülő keresőtevékenységet folytat?

Az ikergyermeket nevelő szülő gyermekgondozást segítő ellátásának havi összege a keresőtevékenység folytatása mellett is azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2016-ban 28.500,- Ft) 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

Hány gyermek után vehető igénybe a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás-t?

Amennyiben a szülőknek második vagy további gyermekük születik, mielőtt a korábban született gyermek után járó ellátások folyósítási ideje lejárt volna, akkor egyszerre mindegyik gyermek után folyósíthatóak a különböző ellátások, azzal a korlátozással, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásból egyszerre legfeljebb két ellátás folyósítható. Ez a korlátozás ugyanakkor nem érinti az ikrek után folyósítandó többszörös összegű gyermekgondozást segítő ellátást.

Hol és hogyan igényelhető a gyermekgondozást segítő ellátás?

Az ellátás iránti kérelmet
– a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
– a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy-
a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen lehet benyújtani.
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek, akkor csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást.

Lehet-e a gyermekgondozást segítő ellátás mellett részösszegű ápolási díjat folyósítani?

A gyermekgondozást segítő ellátás folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj megállapítására, ha emelt összegű vagy kiemelt ápolási díjat lehet megállapítani.
A fokozott ápolást igénylő személy után járó emelt összegű ápolási díj összege megegyezik az ápolási díj alapösszegének 150%-ával (44.250,- Ft), a kiemelt ápolási díj az alapösszeg 180%-ával (53.100,- Ft).
A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy, ha fokozott ápolásra szoruló beteget ápol, a gyermekgondozást segítő támogatás és az ápolási díj közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként részösszegben.

Van-e lehetőség a gyermekgondozást segítő ellátás méltányossági alapon történő engedélyezésére?

Igen, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója – méltányossági jogkörben eljárva – gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot
– megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak;
– megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a jogosultságot: a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha betegsége miatt napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható.

Milyen igazolást kell csatolni a méltányossági kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell az igényben megjelölt októl függően:
– a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról;
– a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető.

gyermekgondozás

A gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása alatt a gyermeket el lehet-e helyezni a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben?

A jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,
– ha a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy
– ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek
– szülő esetén fél évesnél idősebb, vagy
– nagyszülő esetén három évesnél idősebb.
Ha a gyermeket nem a fenti korlátozásokra figyelemmel helyezik el napközbeni ellátást biztosító intézményben, úgy az ellátás folyósítása szünetel.
Nem jár támogatás a nagyszülőnek, ha – a fentiekben meghatározott kivétellel – a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben helyezik el.

Szolgálati időnek számít-e a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartama?
Igen, 10 százalékos nyugdíjjárulék levonása mellett.

Forrás : Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szülők figyelem >>> Fontos határidő – családi pótlék ügyintézés főiskolás, egyetemista gyermek esetén

Szülők figyelem >>> Fontos határidő – családi pótlék ügyintézés főiskolás, egyetemista gyermek esetén!

Gyakori kérdés a szülők részéről, hogy az egyetemen, főiskolán tanuló gyermek után jár-e családi pótlék. A válasz pedig minden esetben az, hogy nem.  Sem a nyári szünetre, sem később. Ugyanakkor a főiskolás, egyetemista gyermek  figyelembe vehető a családi pótlék összegének megállapításakor, ezért ha a családban több gyermeket nevelnek, beleszámít a családban nevelt gyermekek létszámába. szülők figyelem családi pótlék határidő

Példa: ha egy családban két gyermeket nevelnek, akik közül az egyik középiskolában tanul, a másik pedig egyetemen, akkor a család 12.200.Ft helyett havi 13.200.-Ft családi pótlékot kap, illetve a személyi jövedelemadó előleg megállapításakor nem havi 10.000.-Ft kedvezményt tud igénybe venni, hanem 12.500.-Ft-ot. Három vagy több gyermekes családok esetében a két összeg közti különbség még nagyobb.

A családi kedvezmény a családi pótlékra jogosult gyermekek után jár. Az érettségi után – július 1-től – az érettségizett diákok szüleinek módosítani kellett a korábban leadott családi adókedvezmény nyilatkozatukat, illetve ha van a családban kisebb gyermek, akkor kevesebb családi pótlékot folyósítottak részükre.

Közeleg szeptember, az iskolakezdés és az egyetemre készülő gyermekek beiratkozása, amikor a szülőknek újra „dolguk” van az Államkincstárnál a magasabb összegű családi pótlék folyósításának igénylése miatt, illetve a munkáltatójuknál családi adókedvezmény nyilatkozat módosítása miatt.

A középfokú tanulmányok befejezése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti időtartamra – július és augusztus – a családi pótlékra, illetve családi adókedvezményre jogosító kisebb testvér esetén alacsonyabb családi pótlék, illetve adókedvezmény volt  igénybe vehető.  Szeptemberben, amikor a családban élő egyetemista már megszerezte az igazolást a hallgatói jogviszonyáról, akkor a szülők igényelhetik a másik gyermek, illetve gyermekek után a magasabb összegű családi pótlékot, valamint a családi adókedvezményt. Az államkincstár az igénylést követő kifizetéskor rendezi a kéthavi különbséget, illetve az adóelőleg megállapításakor visszamenőleg rendezni tudja a munkáltató, vagyis kevesebb adóelőleg fog levonni a szeptemberi bérszámfejtés során.

Az ügyintézésre csak a szeptember hónap áll a családok rendelkezésére, mivel a családi pótlék visszamenőleg csak két hónapra igényelhető. Ha nincs emelő tényezővel növelt családi pótlék, akkor nem lehet a magasabb összegű családi adókedvezményt sem igénybe venni, tehát jelentős összegtől eshet el aki elmulasztja a szeptemberi ügyintézést.

Az igényt a Kormányhivataloknál, járási hivataloknál személyesen, illetve postai úton, vagy akár Ügyfélkapun is be lehet nyújtani a „Kérelem családi pótlék megállapítására” nyomtatványon, ahol a családban élő összes gyermeket fel kell tüntetni. A kérelemhez csatolni kell a gyermek hallhatói jogviszonyáról az igazolást. A családi adókedvezmény módosításához pedig a „Családi adókedvezmény nyilatkozat 2016” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, illetve eljuttatni a kedvezményt igénybe vevő szülő munkahelyére.

Új pénzbeli ellátás jöhet 2017-től >>> Megszűnnek a jelenlegi segélyek és a családi pótlék is!

Új pénzbeli ellátás jöhet 2017-től >>> Megszűnnek a jelenlegi segélyek és a családi pótlék is!

A családok választhatnak, vagy a régi vagy az új pénzbeli ellátás között majd!  Megszűnnek a segélyek 2017

A feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését ugyan nem szavazták meg a svájciak június 5-én, a kezdeményezők mégis sikerről beszélnek, mert jóval több voksot kaptak (22 százalék) a vártnál. Ez azt jelenti, hogy a vita tovább folyik nemzetközi színtéren is. Az alapjövedelem bevezetésével egy időben azonban az állami segélyek többsége megszűnne. Utánajártunk, Magyarországon milyen támogatásokat törölne el az alapjövedelem.

A feltétel nélküli alapjövedelem mindenkinek alanyi jogon járna, aki huzamos ideig az adott országban tartózkodik. Jó néhány éve már beszédtéma a nyugati országok gondolkodói és vezetői között, Magyarországon két éve mutattak be egy tanulmányt az alapjövedelem bevezetésének lehetőségéről.

A feltétel nélküli alapjövedelem a hazai elképzelések szerint úgy nézne ki, hogy a felnőtteknek 50, a gyermekeknek 25, a várandósoknak 75 ezer forint járna, a munkaviszonyban állóknak pedig az állam garantálná a 100 ezer forintos kézhez kapott bért.

Májusban Magyarországon is heves vitát váltott ki az alapjövedelem, a PM szerint az alapjövedelem előrelépést jelentene a lakosság 90 százalékának, a Fidesz viszont úgy látja, hogy “a felelőtlenség és a demagógia iskolapéldája” lenne. Egyik reggel Kósa Lajos frakcióvezető egy tévés reggeli műsorban az mondta a PM felvetésére, hogy az ötlet az alap emberi természettel ellentétes, hogy semmilyen teljesítmény nem szükséges ahhoz, hogy az ember kapjon valamit.

A PM-et viszont nem győzte meg a kormánypárt véleménye, zászlajára tűzte a kezdeményezést, és készített tervet a bevezetésének lehetőségeiről. Ebben azt is kiszámolták, szerintük hogyan tudná kigazdálkodni az állam a költségvetésből ezt a kiadást. Arról se feledkezzünk meg, hogy az alapjövedelem szinte az összes állami segélyt megszűntetné, ami sokak esetében csak az ellátási forma cseréjéről szólna.

A PM vitairatában olvasható javaslat szerint az alapjövedelem bevezetésévelmegszűnnének a kis összegű segélyek, az anyasági támogatások, a családi pótlék, a gyes, a gyed, a gyermekvédelmi támogatás, az ápolási díj és az önkormányzatok egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése. 

Ezeknél egyébként az alapjövedelem magasabb összegű. Pusztán a felsoroltak megszüntetésével 532 milliárd forint megtakarítást jelentene az államnak, amit az alapjövedelem finanszírozására fordíthatna.

Mivel az alapjövedelem adómentes juttatás lenne, így a munkáltatók és a munkavállalók is nyernének, mert a bérek egy részét (50 ezer forint) az adómentes forma váltaná fel. Azok járhatnának rosszabbul, akik jelenleg több támogatást kapnak, például a három-, vagy többgyerekesek 25 ezer forintot kapnának gyermekenként, szemben a jelenlegi 33 ezer forinttal.

A válaszadók 46 százaléka még kivár a véleményalkotással, szerintük az ötlet nem rossz, de előbb szeretnék látni, hogyan valósulna meg. Alig 3 százalék viszont csak a különbség a két ellentétes vélemény között: 28 százalék gondolja azt, hogy az alapjövedelem bevezetése csak rontana a helyzeten, 25 százalék viszont valós problémamegoldást lát benne.

 

8 törvényváltozás, amelyek a legtöbb szülőt érintik – mindenképpen érdemes tudni róluk!

8 törvényváltozás, amelyek a legtöbb szülőt érintik – mindenképpen érdemes tudni róluk!

Sokan nem tudnak róla, hogy számos olyan kedvező változás történt  a családhoz kapcsolódó ellátásoknál, amelyek  jelentős könnyebbségeket hozhat a család életébe, anyagi helyzetébe.

Nem csak a minőségi változás jelent majd segítséget, hanem az igénylési formák, módszerek is jelentősen leegyszerűsödtek. Például már egy nyomtatványon lehet igényelni a CSED és GYED ellátásokat, így nem kell később megint foglalkozni a kérelmekkel a kismamának. Gyermekjóléti alapellátások 2015 - 2016
 
Lássuk milyen kedvező változások történtek:

 

 

A GYED

biztosításon alapuló  ellátás, és  az a célja, pótolja a kiesett jövedelmet, amíg a gyermekkel otthon van a szülő. A GYED- re jogosultságot  szabályok rögzítik, az egyik kitétel,  a szülést megelőző két éven belül kell legyen az adott szülőnek 365 nap biztosításban töltött ideje. Mivel nem csak az anya igényelheti a GYED-et, ezért az  apa esetében nem a szülést megelőző időpontot veszik figyelembe , hanem az igénylés időpontját megelőző két évben szükséges meglennie a 365 nap biztosítási idő.

 
Az is  alapvető feltétel, hogy a gyermeket saját háztartásában nevelje a szülő, eddig nem volt pontosan meghatározva, hogy a GYED tekintetében mit értelmeznek a saját háztartásban nevelés fogalmán.  Egy módosításnak köszönhetően már pótolták a hiányosságot, így pontosan meghatározták, a GYED esetében hogyan kell értelmezni a saját háztartásban nevelést.
 
A módosítás szerint:
 • akkor neveli a szülő saját háztartásában a gyermeket, ha a gyermek életvitelszerűen a szülővel együtt él, a szülő gondozza, neveli na gyermeket. Ennek köszönhetően kizárható a jogosultságból az a szülő, aki elvált és a gyermek néha nála van.
 

2. GYED-re való jogosultság, a 2015.december 31.-ét követő időszakban


 • A GYED-re előzőleg az a főszabály vonatkozott, hogy annyi ideig jár a gyed a jogosultnak, amennyi biztosítási idővel rendelkezett a szülés ? apa esetén az igénylést megelőző időszakban. Példaként ha valaki 410 nap biztosítási idővel rendelkezik a megelőző  2 évben, akkor 410 napig jogosult a gyed-re, de ez alatt a gyermek még nem töltötte be a 2- életévét, így a GYES-t kell igényelnie, amely jóval kevesebb.
 • A megváltozott jogszabály szerint a szülő, ha megszerezte a 365 nap biztosítást, akkor a gyermek 2 éves koráig jogosult a GYED-re ( ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig kaphatja a szülő a GYED-et.
 • Ha 2016. január 1-től jogosult a GYED-re a szülő, akkor mér a gyermek 2 éves koráig jogosult a gyed-re.
 

3. GYED extra kibővítése


 • január 1-től szintén változás történt, GYED folyósítása mellett a szülő végezhet keresőtevékenységet, 2015 december 31.-ig az a korlát volt érvényben, hogy csak a gyermek 1 éves kora után végezhetett a jogosult szülő keresőtevékenységet. Az, hogy mikortól végezhet keresőtevékenységet teljesen attól függ, hogy mikor jár le a CSED, és mikortól jogosult GYED-re a szülő.
 • bevezetésre került a diplomás(hallgatói) GYED
 • nem kell több gyermek esetén választani az ellátások közül, minden gyermek utáni ellátásra jogosult a szülő egyidőben.

4. CSED naptári napi alapjának kiszámítása

 
Az egészségbiztosító már 2015 januártól a NAV-tól kapja meg a biztosított adatait, ezért nem kérnek arra vonatkozóan igazolást, hogy mennyiért, hol dolgozott a kérelmező. Fontos tudni nem az adóalapot, nem az adóval kapcsolatos jövedelmet vizsgálja az ,  az egészségbiztosító ellátás megállapításakor,  hanem csak és kizárólag a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet . A foglalkoztató bevallásában szereplő adatokkal dolgoznak és csak és kizárólag a fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet veszik figyelembe.
2015 júliusától életbe lépett az új kedvezményszabály, ennek köszönhetően, ennek köszönhetően sokkal kedvezőbbek az ellátási feltételek
 • ha az előző gyermek után járó gyed vagy gyes folyósításának az ideje alatt születik meg az újabb baba, és ezen ellátások folyósításának megszűnését követő egy éven belül ugyanannál a foglalkoztatónál dolgozott vagy dolgozik a biztosított, ahol az előző gyermek születésekor is dolgozott, abban az esetben nem lehet kevesebb az újabb gyermek után járó CSED alapja, mint az előző gyermek után megállapított CSED alapja.
 • egy kis pontosítással még kedvezőbbé tették 2016 január 1-től a feltételeket: 2016-tól nemcsak második gyermekre, hanem akár harmadik, negyedik gyermekre is vonatkozhat az  a jogszabály, hogy az utolsóként született gyermek jogán megállapított ellátást kell figyelembe venni.

5. GYED naptári napi alapjának számítása:

–   szintén kedvező változás : ha nincs semmilyen  jövedelem vagy nem volt 180 napnyi folyamatos biztosítási ideje a szülőnek, akkor a minimálbér kétszerese alapján számolják, kivételt ha a tényleges szerződés szerinti jövedelem ennél kevesebb, mert ha kevesebb, akkor az alapján számolnak.
–  a GYED-kedvezmény esetén a gyed összegét  kell összehasonlítani az előző gyerek CSED-összegével, és amelyik a kedvezőbb, azt kell folyósítani a biztosított részére. Utólagos pontosítás ezzel az ellátással kapcsolatban is történt: 2016-tól bekerült a jogszabályba, hogy pontosan melyik ( az utolsó) gyermekről van szó.
 
Nagyon fontos tény: mindkét kedvezményszabály csak akkor alkalmazható, ha kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra az utolsóként megállapított CSED alapja.
6. Diplomás gyed összegének megállapítása

 • az a különbség a rendes GYED-hez viszonyítva, hogy itt nincs mód előzetes CSED igénylésre,  a diplomás GYED a gyermek születésének napjától egy éves koráig járt, és  nem lehetett mellette kereső tevékenységet végezni.  Kedvezőbb lett a szabályozás :
annak, aki hallgatói GYED-ben részesül, a folyósítás 169. napjától folytathat kereső  tevékenységet mellette. Szintén  érvényes jogszabály, hogy a diplomás gyed összegénél nem lehet kevesebb annak a kismamának járó gyed összege, aki csak azért nem jogosult diplomás gyed-re, mert az általános szabályok szerinti gyed-et kapja , azért mert dolgozott és így van 180 napi biztosítása, de egyébként jogosult lenne.
 

7. CSED és GYED igénybejelentés

Eddig a GYED-re az igényt külön kellett benyújtani, miután lejárt a CSED. Most már a CSED-re és GYED-re is az igényt egyszerre lehet benyújtani a kisbaba születése után. Az egészségbiztosító úgynevezett kombi nyomtatványt hozott létre. De abban az esetben , ha az apa igényli az ellátást, akkor  használható a külön igénybejelentő, az anyának a CSED, apának a GYED. Nem történt változás a GYED iránti kérelem elbírálásában: amennyiben a gyed iránti kérelem a szülési szabadság  alatt vagy az annak megfelelő időtartam lejártát megelőzően kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja – a szülési szabadság, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő nap.
 

8. Jogalap nélkül kifizetett ellátás megtérülése, a „betudás” szabálya

 
Szintén módosultak  a jogalap nélkül felvett ellátás visszatérítésének szabályai a következőképpen:
 • a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján- lehetőség van a jogalap nélküli ellátás levonására a másik szülőnek járó pénzbeli ellátás összegéből.
 • bármelyik szülő részére folyósított ellátásból levonható az együtt élő szülők háztartásában lévő gyermekére tekintettel folyósított jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátás.

Kétszer kapunk családi pótlékot, segélyt és ellátásokat, nem dupla ellátás csak az iskolakezdés miatt előbb jön a Szeptemberi!

Osszátok meg mert fontos friss hír érkezett >>> Kétszer kapunk családi pótlékot, segélyt és ellátásokat, nem dupla ellátás csak az iskolakezdés miatt előbb jön a Szeptemberi!

A szeptemberi tanévkezdésre való tekintettel előrébb hozzák az alanyi jogon járó családtámogatási ellátások kifizetését – jelentette be a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin elmondta, hogy a szeptemberben esedékes családi pótlék, gyes, gyermeknevelési támogatás augusztus végén mindenkinek a számláján lesz, vagy postai értesítőt kap róla. Előbb jön a családi pótlék - dupla pénz 2017

A tanévkezdés könnyebb lesz a családok számára idén, mint korábban volt – közölte Novák Katalin, család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár szerdán, budapesti sajtótájékoztatón. Palkovics László oktatási államtitkár jelezte: a szeptemberi iskolakezdés feltételei adottak, minden esetleges akadály elhárult. A nemzeti tanévnyitó Érden lesz.

Palkovics László elmondta: 320 ezer óvodás, 750 ezer általános iskolás, 210 ezer gimnazista, 210 ezer szakgimnazista és 96 ezer szakiskolás számára kezdődik meg jövő csütörtökön a 2016/2017-es tanév.

Csaknem 3500 iskolába már kiszállították a tankönyveket, 720 iskola van még hátra. Összesen 12 millió tankönyvet csomagoltak be, ezek mintegy 10 milliárdos értéket képviselnek. Az általános iskolák 1-4. évfolyamán ingyenesek a tankönyvek, a diákok 67 százaléka térítésmentesen kapja meg a kiadványokat – közölte.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár jelezte: még várhatóan ezen a héten előre hozottan kiutalják a családi pótlékot, a gyermekgondozási segélyt (gyes) és a gyermeknevelési támogatást (gyet), ezzel augusztusban kéthavi családtámogatást kapnak a családok, ami három gyermek esetén akár hetvenezer forintos pluszt is jelenthet.

Augusztus után október

Az államtitkár hozzátette: a kifizetések előrehozásával a szeptemberi óvoda- és iskolakezdést kívánják ily módon is megkönnyíteni. Jelezte, a következő kifizetés időpontja a normál menetrend szerint, októberben lesz.

Önmagában nem oldja meg

Mint mondta, ez önmagában nem oldja meg a tanévkezdés minden problémáját és nehézségét, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a családok anyagi terheinek csökkentését célozza a kormány több intézkedése is.

Mindenki ossza be a pénzét, mert utána két hónapig nem kapunk semmit sem!

↓↓↓ Oszd meg vagy Nyomj egy Lájkot – Köszi ↓↓↓