Aktív korúak ellátása 2017 – avagy kitől veszik el a szociális segélyt jövőre!

Aktív korúak ellátása 2017 >>> avagy kitől veszik el a szociális segélyt jövőre!

Sokak számára megszűnik a szociális segély, azaz az aktív korúak ellátása, abban az esetben kaphatják meg a támogatást ha közmunkát vállalnak bizonyos feltételek mellett! rendszeres szociális segély megvonása 2017

A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.

Az ügyfél az eljárásban képviselő vagy meghatalmazott útján is eljárhat.

Igénylés feltételei :

Természetes személyazonosító adatok
Lakóhely, tartózkodási hely
TAJ
Állampolgárság
Folyószámlára utalás esetén: számlaszám, pénzintézet neve

A kérelmező családi állapota
Az a tény, hogy a kérelmező részesül-e fogyatékossági támogatásban
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén)
A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársra (élettársra) vonatkozó adatok
Az a tény, hogy a kérelmező házastársa (élettársa) részesül-e fogyatékossági támogatásban
A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: Név, Anyja neve, Születési helye, ideje, TAJ, 18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése ahol tanul
Jövedelmi adatok
Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok (egészségkárosodást, állástalalan státuszt alátámasztó adatok)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*