Állami támogatások munkanélkülieknek, pályázatok álláskeresőknek 2019-ben

Állami támogatások munkanélkülieknek, pályázatok álláskeresőknek 2019

Rengeteg segítség jár a munkanélkülieknek – valószínűleg a nagy részét nem is ismered!

Az állam több támogatást nyújt munkanélkülieknek, mint gondolnád, valószínűleg több olyan támogatás is létezik, amelyekről valószínűleg nem is tud az emberek nagy része! 2018 évben további támogatások és pályázatok érkeznek majd.

ÁLLÁSKERESŐKNEK JÁRÓ TÁMOGATÁSOK:

Az álláskereső részére – törvényben meghatározott feltételek szerint – álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.

1. Álláskeresési járadék (korábbi nevén munkanélküli segély)

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – jogszabályban meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik, továbbá munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Mikor megfelelő a munkahely? A munkahely főszabályként akkor tekinthető megfelelőnek, ha
– az álláskereső egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas,
– a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,
– a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,
– az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

Mennyi álláskeresési járadék illeti meg az álláskeresőt? Az álláskeresési járadék összegét főszabályként a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért munkaerő-piaci járulékalap havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani.

Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja a fentiekre is figyelemmel meghatározott összeg harmincad része, az álláskeresési járadék napi összege az így meghatározott járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.

Mennyi időre jár az álláskeresési járadék? Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát elsősorban annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott (és a vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett).

Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap járadék-folyósítási időnek felel meg (ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik, a kerekítés szabályait kell alkalmazni).

Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó álláskeresési segély összege az erre is figyelemmel meghatározott segélyalap harmincad része.

Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére a fentiekben felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.

2. Nyugdíj előtti álláskeresési segély
Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani, amennyiben teljesíti a jogszabályban meghatározott feltételeket, így különösen:
– munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
– a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült,
– rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

3. Képzések elősegítése
Ha megfelel az adott személy a feltételeknek ez lehet álláskereső, de lehet GYES-en lévő kismama vagy CSED-en lévő anyuka, támogatható állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése.

4. Több támogatás szolgálja foglalkoztatás bővítését
Hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű támogatás adható 1 éves időtartamra.

5. Támogatják az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás
Álláskeresők és rehabilitáció ellátásban részesülők kaphatják meg a támogatást, aki megoldja a saját foglalkoztatását, esetleg saját vállalkozást indít vagy egy már meglévő vállalkozáshoz csatlakozik.

6. Támogatják a munkahelyteremtés és munkahelymegőrzést is
A vállalkozóknak többféle támogatás is nyújtható, ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsenek, de a már meglévő munkahelyeik megőrzéséhez is kérhetnek anyagi segítséget!

7. Munkaerőpiaci programok támogatása
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap előre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja olyan programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerőpiaci folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére irányulnak.

8. Egyes, az általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása: Támogatás nyújtható a részmunkaidős, valamint olyan foglalkoztatáshoz, amelynek során a munkavégzés a foglalkoztató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszköz felhasználásával történik.

error: Content is protected !!