Gyermekgondozási díj 2018/2019 (gyed) – összege, feltételei >>>

Gyermekgondozási díj 2018/2019 (gyed) – összege, feltételei >>>

A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a   gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj nem szociális juttatás, biztosítási jogviszony , illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján járó pénzbeli ellátás, amely nem azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozási segély (gyes) elnevezésű ellátással.

Biztosítási jogviszony alapján (általános szabályok szerint) gyermekgondozási díjra jogosultság

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő:

 • biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

 • biztosított szülő (pl. apa, örökbefogadó szülő), ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

 • terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

A gyermekgondozási díjra való jogosultság tekintetében szülőnek minősül: 

A vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.

A gyermekgondozási díjra való jogosultság vizsgálata során a nevelt gyermekre tekintettel nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő, azonban saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után jogosult lehet az ellátásra.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő számítása:

Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:

 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét,

 • a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,

 • rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a szülőnek a gyermekgondozási díj,

 • ha a gyermek egy éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás – kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja, a keresőtevékenysége időtartamára,
 • ha a gyermek egy éves kora előtt munkavégzés nélkül is megkapja a teljes keresetét (ha a keresetét részben megkapja, csak az elmaradt keresete után jár gyed)
 • ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (nem vonatkozik ez a kizáró ok arra, aki táppénzt, baleseti táppénzt, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási támogatást, álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt, illetve aki vállalkozói- vagy munkanélküli járadékot, álláskeresést ösztönző juttatást kap).

 • ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletben) helyezték el, kivéve ha a gyermek egy éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,

 • ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el,

 • a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti,

 • ha a gyermekgondozási díjra való jogosultság első alkalommal a gyermek egy éves kora után kerül megállapításra, akkor az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását – ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat, kivéve, ha az igénylő a gyermekre tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal.

II. Hallgatói jogviszony alapján gyed-re jogosultság (diplomás gyed)

2014. január 1-jétől kiegészült a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóival. Ők a 2013. december 31-ét követően született gyermekük után az úgynevezett „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.

Diplomás gyed-re az a 2013. december 31-ét követően született gyermek édesanyja (szülő nő) jogosult, aki az alábbi 1)-6) pontokban felsorolt valamennyi feltételnek megfelel:

1.      a fent leírt általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),

2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

3. a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

4. a gyermeket saját háztartásában neveli,

5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

6. a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa diplomás gyed-re való jogosultsága (kizárólag a 2013. december 31-ét követően született gyermek után):

A diplomás gyed-re a fentiekben leírt feltételeknek (mind a hat feltételnek meg kell felelnie a vér szerinti apának) megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő a 2.)-6). pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és az anya az általános szabályok szerint sem jogosult gyermekgondozási díjra.

Aktív félév, az a félév, amely alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménnyel létesített hallgatói jogviszonya az Nftv. 45. §-a szerint nem szünetel.

Mennyi időre jár a gyed?

Biztosítási jogviszony alapján (általános szabályok szerint) megállapított gyermekgondozási díj időtartama: 

A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól

 • a gyermeket szülő anya által igénybe vett gyed esetében a szülést

 • a szülő anyától eltérő más jogosult által igénybe vett gyed esetén a jogosultság kezdetét

megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. 

A 2013. december 31-ét követően született ikergyermekek esetén a gyed folyósításának időtartama a fentiek szerint megállapított időtartam lejártát követően további egy évvel meghosszabbodik. 

Például: A 2012. január 1-től biztosított kismama 2014. május 10-én ikreket szül. A kismama a szülést megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött időtartama alapján az ikergyermekek után 2017. május 10-ig, a gyermekek két éves korától számított további 1 évig jogosult gyermekgondozási díjra.

Hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj időtartama: 

Az úgynevezett „diplomás gyed” a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

Mennyi a gyermekgondozási díj összege? 

I. A biztosítási jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj összege 

A gyermekgondozási díj összegének megállapítása során a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló (illetve a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartama alatt megszűnt) biztosítási jogviszonyban elért pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet kell figyelembe venni.

A 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt gyed esetén, ha az igénylő a gyed-re 2013. július 14-ét követően szerez jogosultságot, az ellátás összegét a 2013. július 14. napjáig hatályos és a 2013. július 15. napjától hatályos jogszabályok szerint is ki kell számolni, és az igénylő számára minden esetben a kedvezőbb összeget kell folyósítani. Mindez azt jelenti, hogy a 2013. július 14. napját követően kezdődő gyed-re való jogosultság esetében, ha az ellátást 2015. január 01-jét megelőzően született gyermek után igénylik, akkor a megállapított ellátás összege nem lehet alacsonyabb, mintha azt a 2013. július 15-ét megelőzően hatályos szabályok alapján állapították volna meg.

A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem meghatározása

A 2013. július 14-ig hatályos jogszabályok alapján

A 2013. július 15-től hatályos jogszabályok alapján

Ha az igénylőnek a gyed-re való jogosultság kezdő napját megelőző naptári évben volt legalább 180 napi figyelembe vehető jövedelme, akkor az ellátást ezen naptári évben elért járulékalapot képező jövedelem alapján kell megállapítani.

Ha az igénylő a gyed-re való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában a gyed jogosultság kezdő napját megelőző naptári évben rendelkezik legalább 180 nap figyelembe vehető jövedelemmel, akkor a gyed összegét ezen jogviszonyban, a megelőző naptári évben elért jövedelem alapján kell megállapítani.

Ha az igénylőnek a gyed jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző évben nem volt 180 naptári napi jövedelme, akkor a gyed-re való jogosultság kezdő napját megelőző naptól visszafelé – maximum a jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig – számított 180 napi jövedelemből kell a gyed összegét kiszámítani, ha a biztosítási idő folyamatos.

Ha az igénylő a gyed-re való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában a gyed jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző évben nem volt 180 naptári napi jövedelme, akkor a gyed-re való jogosultság kezdő napját megelőző naptól visszafelé – maximum a jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig – számított, kizárólag ezen jogviszonyában szerzett 180 napi jövedelemből kell a gyed összegét kiszámítani, ha a biztosítási idő folyamatos.

Ha az igénylőnek a gyed jogosultság kezdő napját megelőző évben, illetve azt közvetlenül megelőzően sincs 180 napi jövedelme, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér lesz a gyed alapja, kivéve ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a gyed alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.

Amennyiben az igénylőnek a gyed-re való jogosultságot megelőző naptári évben, illetve azt közvetlenül megelőzően sincs a gyed jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában 180 napi jövedelme, meg kell vizsgálni, hogy rendelkezik-e a gyed jogosultság kezdő napját megelőzően 180 napi folyamatos biztosítási idővel.
HA IGEN:
Akkor a gyed összegét az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért tényleges jövedelem, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.
HA NEM:
Akkor az ellátást a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a gyed jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért tényleges, ennek hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbérnél kevesebb. Ez esetben ezen tényleges, vagy szerződés szerinti jövedelem alapján kell a gyed-et megállapítani.

Ha az igénylőnek a gyed jogosultság kezdőnapját megelőző évben, illetve azt közvetlenül megelőzően azért nincs 180 napi jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyed-ben részesült, a gyed összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, feltéve, hogy az kedvezőbb, mint a minimálbér.

Ha az igénylőnek a gyed jogosultság kezdőnapját megelőző évben, illetve azt közvetlenül megelőzően azért nincs a gyed-re való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában 180 napi jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyed-ben részesült, a gyed összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, feltéve, hogy az kedvezőbb, mint a fennálló jogviszonyban elért tényleges jövedelem, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján megállapított összege. Ezen szabály kizárólag akkor alkalmazható, ha az előző ellátás összege a gyed jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyban elért jövedelem alapján került megállapításra (azaz az előző ellátás összegének megállapítása során nem került beszámításra a 2013. július 14-ig hatályos jogszabályi előírások alapján a megelőző jogviszonyban elért jövedelem).

A fennálló biztosítási jogviszony alatt ebben az esetben a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartama alatt megszűnt biztosítási jogviszonyt is érteni kell!

A szerződés szerinti jövedelem:

 • álláskeresési támogatásban vagy vállalkozói járadékban részesülők esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér,

 • az egyéni és társas vállalkozók esetén az ellátásra való jogosultságot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszerese,

 • őstermelők esetén – főszabály szerint – a minimálbér, amely az őstermelő saját vállalása esetén ettől eltérhet.

A 2013. július 15-ét megelőzően megállapított gyed esetén a megállapításkor hatályos szabályok alapján megállapított összeggel jár a gyed a jogosultság fennállásának teljes időtartama alatt.

A gyermekgondozási díj összegének megállapításánál csak azt a jövedelmet lehet figyelembe venni, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt.

A folyamatos biztosítási idő megszakadása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni a gyed összegének megállapítása során. A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj – kivéve a hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj –, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.

 

A gyed mértéke

A gyed a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege igazodik a mindenkori minimálbérhez, a gyed összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet.

Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj 2014. évi felső határa havi bruttó 142.100,- Ft.

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjak összegét minden évben január 15-éig az azt folyósító szerv – külön kérelem nélkül – felülvizsgálja, és a január 1-jei időponttól a tárgyévre érvényes felső határ figyelembevételével a módosított összeget folyósítja.

Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyed-re, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százalékát.

Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

II. A hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj összege (diplomás gyed összege)

A diplomás gyed havi összege:

 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2014-ben: 101.500,-Ft) 70 %-a,

 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2014-ben: 118.000,- Ft) 70 %-a.

Ha a diplomás gyed-re jogosult személy a gyermek születésekor biztosított, és a fennálló biztosítási jogviszonyában rendelkezik legalább 180 naptári napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel, a gyermekgondozási díj összegét az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptól visszafelé – maximum a jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig – számított, 180 napi jövedelemből kell kiszámítani (osztószám: 180), ha a biztosítási idő folyamatos. A gyermekgondozási díj összege ebben az esetben sem lehet kevesebb a fent leírtak szerinti, minimálbér, illetve a garantált bérminimum alapján megállapított összegnél, valamint nem lehet magasabb a minimálbér kétszeresének 70 százalékánál (havonta).

Abban az esetben, ha a diplomás gyed-re jogosult a gyermek születésekor nem biztosított, vagy a biztosítási jogviszonyában nem rendelkezik legalább 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel, a gyermekgondozási díj összegét a minimálbér, illetve a garantált bérminimum figyelembevételével kell megállapítani a fent leírtak szerint.

A diplomás gyed összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni és a tárgyévre érvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Adó- és járulékfizetési kötelezettség a gyermekgondozási díj után

A folyósító szerv köteles a gyermekgondozási díj összegéből az adó- és járulékkedvezmény figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget, a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tag esetén a magánnyugdíjpénztári tagdíjat levonni.

A családi kedvezmény (adó- és járulékkedvezmény) érvényesítéséhez az „Adóelőleg-nyilatkozat 2014. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről a kifizetőtől származó bevétel adóelőlegének megállapításához” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és a gyed-et folyósító szervhez benyújtani.

A kifizetőhely vagy az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv kérelemre tájékoztatást nyújt a gyermekgondozási díj összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Mi szükséges a gyermekgondozási díj igényléséhez?

I. Biztosítási jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása 

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” GYED. 1. elnevezésű nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál kell benyújtani.

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat.

A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) gyermekgondozási díj iránti kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” (KPA160/A) elnevezésű nyomtatványt is mellékelni kell.

Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

A foglalkoztató a kérelem beérkezését és az igazolások átvételét (beérkezését) hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Ugyancsak a foglalkoztató kötelezettsége az igénylő által leadott dokumentumokkal együtt a kérelem benyújtása a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.

Egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél írásban nyújthatja be a kérelmét, az “Igénybejelentés táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásával együtt a következő igazolásokat is be kell nyújtani, illetve be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították,

 • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermeket örökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,

 • gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozat,

 • magánnyugdíjpénztár tag esetén a záradékkal ellátott magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot,

 • A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) gyed kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is mellékelni kell,

 • Aki 2015. január 01-jét megelőzően született gyermekére tekintettel igényel gyed-et, annak a kérelméhez csatolni kell az ellátás igénylését megelőző év első napjától az igénylés napjáig terjedő időtartam vonatkozásában, a korábbi foglalkoztatók által kiállított jövedelemigazolást. (OEP-B/1., OEP-B/2.)

 

II. Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása

Az igénylő a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét az OEP által rendszeresített és az OEP honlapján közzétett „IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. 2018-tól további változás várható!

 

error: Content is protected !!