Havi 23 ezer forint, ami sokkal több embernek jár, mint ahányan tudnak róla! Bármelyik járási hivatalban, kormányablaknál vagy önkormányzatnál igényelhető, az egész országban >>>

Havi 23 ezer forint, ami sokkal több embernek jár, mint ahányan tudnak róla! Bármelyik járási hivatalban, kormányablaknál vagy önkormányzatnál igényelhető, az egész országban >>>

MUTATUNK EGY HAVI 20 EZER FORINT FELETTI TÁMOGATÁST, AMI SOKKAL TÖBB EMBERNEK JÁR, MINT HINNÉTEK! A KORMÁNYABLAKNÁL, A JÁRÁSI HIVATALBAN ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL IS IGÉNYELHETED! HIVATALOS INFORMÁCIÓK!

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80%-a, 2017 évben 22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

joghely

Az 1993.évi III . törvény 33-36. §-a, és a 63/2006. ( III .27.) Korm. rendelet

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI ) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET :

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

A TÁMOGAT ÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80%-a, 2017 évben 22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Aktív korúak ellátására, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKI AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL :

 • AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMA LEJ ÁRT, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, vagy
 • AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA MIATT (a folyósítási idő lejártát megelőzően) SZÜNTETTÉK MEG , (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot) vagy
 • AKI KÉRELME BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ KÉT ÉVBEN az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal legalább EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT, vagy
 • AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – MEGSZŰNT (az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi lxxxiv. törvény szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás), és KÖZVETLENÜL A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.

AZ 1) A)-D) PONTOKBAN FELSOROLTAKON TÚL TOVÁBBI FELTÉTEL , hogy a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át, és vagyonnal nem rendelkeznek.. ez az összeg 2017. évben 25.650 ft) .

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT KÖTELES :

 • állami foglalkoztatási szervnél kérni álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,
 • a továbbiakban az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni,

az ellátásra való jogosultságának következő – évente elvégzendő – felülvizsgálatáig legalább 30 nap időtartamban : közfoglalkoztatásban részt venni , vagy

keresőtevékenységet folytatni ( ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is) vagy

munkaerő-piaci programban részt venni, vagy

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni ( ideértve a felülvizsgálatkor folyamatban lévő képzést is),vagy

szociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közreműködni.

JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLAT :

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felül kell vizsgálni., és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást tovább kell folyósítani.

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGA ANNAK A SZEMÉLYNEK , AKI

 • előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
 • az 1993. évi III . törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;
 • gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;
 • gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig;
 • az Flt szerint álláskeresési támogatásban részesül
 • katonai szolgálatot teljesít,
 • köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
 • az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül vagy
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT ANNAK A SZEMÉLYNEK ( a fentiekben az a)-g) és i ) pontban felsoroltakon túl)

 • aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. § (10a)-(10b), (10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg
 • aki az aktív korúak ellátására való jogosultságának , vagy az ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza;
 • akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából;
 • aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;
 • aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem teljesítette a jogosultsági feltételeknél előírt – munkavállalásra vonatkozó – kötelezettségét;
 • aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától;
 • akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította;
 • aki jogosultságának megszüntetését kéri;
 • aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával.

AZ AKTÍVKORÚ SZEMÉLY RÉSZÉRE AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG A MEGSZÜNTETÉSTŐL SZÁMÍTOTT HARMINCHAT HÓ NAPON BELÜL A FENTIEKBEN AZ a)-tól e) pontig, valamint ag) pontban felsoroltakat kivéve – AZ ELŐZETES EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE NÉLKÜL ISMÉTELTEN MEG ÁLLAPÍTHATÓ, AMENNYIBEN A JOGOSULTSÁGI FELTÉ TELEK EGYÉBKÉNT FENN ÁLLNAK .

Be the first to comment on "Havi 23 ezer forint, ami sokkal több embernek jár, mint ahányan tudnak róla! Bármelyik járási hivatalban, kormányablaknál vagy önkormányzatnál igényelhető, az egész országban >>>"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*