Óvodáztatási támogatás, akár 30 ezer forintot kaphat idén!!! Már igényelheti >>>

Óvodáztatási támogatás, akár 30 ezer forintot kaphat idén!!!

Már igényelheti >>>

A segélyezés átalakítás ezt a támogatást is érinteni fogja, ugyanis jövő ősszel a kötelező óvodáztatás bevezetésével az óvodáztatási támogatás megszűnik! Most azonban még igényelhető!  

Érdemes elolvasni a cikket, mert a támogatás, akár 30 ezer forintot is jelenthet az óvodás korban lévő gyermek családjának!

A gyermekvédelmi intézkedésekről, ennek keretén belül óvodáztatási támogatás feltételeiről:
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 68/F-68/L. §-a rendelkezik.
Az óvodáztatási támogatás pénzbeli támogatás és a jövedelmi helyzettől függ az ellátás, célja , hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél hamarabb tudjanak rendszeresen óvodába járni.
Évente két alkalommal fizetik a jogosult számára az óvodáztatási támogatást, első alkalommal gyermekenként 20.000 forintot kap a jogosult, ezt követően gyermekenként 10.000 forintot adnak esetenként.
Az önkormányzatnak jogában áll előírni, hogy első alkalommal természetben biztosítsák az óvodáztatási támogatást: cipő, váltó cipő, utcai ruha, váltóruha, tisztasági csomag.Ki jogosult a támogatásra:
– gyermeket nevelő szülő
– családbafogadó gyám.

A jegyző annak a gyermek szülőjének vagy családba fogadó gyámjának a részére állapítja meg, akinek:
– halmozottan hátrányos helyzetét már megállapította
– a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetén, amikor betölti az 5.életévét megkezdi a nevelésben való rendszeres részvételt
– a kérelem benyújtását megelőző 2 hónapban rendszeresen jár a gyermek óvodába.

A kérelmet az óvodai támogatásra a szülő vagy a gyám abban az évben nyújthatja be, amikor a gyermek betölti az 5. életévét és a támogatásra ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő jogosult.

Az óvodai támogatás első alkalommal való folyósítása a következőképpen történik:
– ha a jogerős határozat a jogosultságra előző év december- és tárgyév június hónap 4-e között történik, akkor a folyósítás tárgyév júniusában történik
– ha tárgyév június 5 és december 5 között kerül megállapításra jogerősen a jogosultság, akkor a tárgyév decemberében kerül folyósításra az óvodáztatási támogatás.
Az első alkalom után, egészen a gyermek óvodai jogviszonyának fennállásáig júniusban és decemberben folyósításra kerül az óvodáztatási támogatás abban az esetben ha továbbra is fennáll a halmozottan hátrányos helyzet és a gyermeket rendszeresen járatja a szülő óvodába.
 
Az igényt a kérelmező lakcím szerinti illetékes települési önkormányzat vagy kormányablaknál nyújthatja be.

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülő, családbafogadó gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő
-149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. számú mellékletét képező formanyomtatványon.
– az óvodáztatási támogatás iránti kérelemhez, abban az esetben ha azt a családbafogadó gyám igényeli, csatolni kell a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági döntést.
Lakcímváltozás esetén az óvodáztatási támogatásra jogosult személy kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző legkésőbb nyolc napon belül átküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek.

Fogalom meghatározások:
 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és az alábbi körülmények közül legalább kettő fennáll:
– a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettségű
– a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága
– a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei
– nevelésbe vett gyermek,
– tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt és utógondozói ellátásban részesül

Természetbeni támogatás:
-amellyel az állam (önkormányzat) a gyermeket alapvető szükségleteinek kielégítésében anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével és nyújtásával segíti.

Rendszeres óvodába járásnak minősül:
– a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik,
-és a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát a szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg
– de a mulasztásból figyelmen kívül kell hagyni tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál

A jegyzőnek a hatásköre a jogosultság megállapítása az óvodáztatási támogatásra.
Jogorvoslati kérelemmel a kérelmező a:
– a megyei, illetve fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalához kell fordulnia.
A döntés közlésétől számított 15 napon belül a fellebbezést viszont ahhoz a hatósághoz kell benyújtani, amely azt a döntést hozta, amellyel a kérelmező nem ért egyet.

Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor:
– ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette.
– a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát az ügyfél a határozat közlésétől számított harminc napon belül kérheti jogszabálysértésre hivatkozással :
-a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

Be the first to comment on "Óvodáztatási támogatás, akár 30 ezer forintot kaphat idén!!! Már igényelheti >>>"

Szólj hozzá

Your email address will not be published.


*


2 + 1 =

error: Content is protected !!