Rehabilitációs kártya és ellátás 2020

Rehabilitációs kártya és ellátás 2020

A munkaadók által évente fizetendő rehabilitációs hozzájárulás idén az előző évhez képest 8 százalékkal, 1 341 000 forintra emelkedett.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására az is kedvezően hathat, hogy a minimálbér emelkedése miatt 2019. január 1-től 8 százalékkal, 223 500 forintra nőtt a rokkantsági ellátás mellett végezhető munka jövedelemkorlátja. Ugyanakkor a Trenkwalder megjegyezte, hogy mivel a munkaerőpiacon ennél gyorsabb ütemben emelkednek a bérek, ez a kereseti korlát a korábbiaknál jobban visszafoghatja az érintett dolgozók munkavállalási kedvét. Erre a problémára a cég szerint megoldást jelenthet, ha a kereseti korlát átlépése nyomán a munkavállaló nem az ellátás egészétől, csak annak egy részétől esik el.

A közlemény idézte Balog Lajost, a Trenkwalder rehabilitációs üzletágának vezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy már a megváltozott munkaképességű munkavállalók is vándorolni kezdtek a gazdaságilag fejlettebb régiók felé, ahol a munkáltatók gyakran szállást vagy ahhoz kapcsolódó támogatást, illetve esetenként speciális egészségügyi szolgáltatásokat kínálnak számukra.

A megváltozott munkaképességű személy Rehabilitációs kártyára jogosult, ha a komplex minősítés alapján foglalkoztathatósága

rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória), vagytartós foglalkozási rehabilitációt (C1 kategória) igényel.Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki:

2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagyrehabilitációs járadékban részesül.II./ Érvényesség

A Rehabilitációs kártya érvényességének

kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította,záró időpontja a kártya visszavonásának napja.III./ A kártyával járó kedvezmény

A munkaadó az őt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő számított adóból adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százaléka.

A kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

Ha a NAV a Rehabilitációs kártyát visszavonja, erről értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követő naptól nem jogosult az adókedvezményre.

III./ Rehabilitációs kártyával kapcsolatos eljárások

1./ A Rehabilitációs kártyát a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél, vagyis a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell igényelni, ami lefolytatja majd a komplex minősítést.

A kormányhivatal a jogosultság fennállásáról szóló tájékoztatást hivatalból, elektronikus úton, megküldi a jogosultság megállapítását követő 1 napon belül a NAV részére, ami ezen megkeresését követő 15 napon belül megküldi a Rehabilitációs kártyát

– a jogosult személy munkáltatója részére, ha a kérelmében megadta munkáltatója adatait, vagy

– a jogosult személy részére, ha a kérelmében nem szerepelnek munkáltatója adatai.

2./ A jogosultság megszűnése esetén a kormányhivatal az erről szóló tájékoztatást hivatalból, elektronikus úton, a jogosultság megszűnését követő 1 napon belül megküldi a NAV részére a Rehabilitációs kártya visszavonásával kapcsolatos eljárás megindítása érdekében.

A NAV elektronikus úton értesíti a kormányhivatalt a cserekártya igényléséről, valamint a Rehabilitációs kártya visszavonásáról.

A visszavonás időpontja a kormányhivatal jogosultság megszűnésére vonatkozó adatszolgáltatásának a NAV-hoz történő megérkezése.

A NAV a Rehabilitációs kártya visszavonásával egyidejűleg e tényről tájékoztatja a visszavont Rehabilitációs kártyát letétben tartó – az állami adóhatóság által ismert – munkáltatót, valamint felszólítja a Rehabilitációs kártya haladéktalan, de legkésőbb 30 napon belüli visszaszolgáltatására.

3./ A jogosult a kormányhivatalhoz terjeszti elő a Rehabilitációs kártya adatváltozás (névváltozás) miatti cseréje iránti kérelmét, ami ezt a tényt jelzi az állami adóhatóság felé, mely szerv a kicserélt Rehabilitációs kártyát (a továbbiakban: cserekártya) kiállítja.

A Rehabilitációs kártyának a Rehabilitációs kártyára jogosult személy birtokából való kikerülése (megsemmisülése, elvesztése vagy jogtalan eltulajdonítása) esetén akkor adható ki ismételten azonos adattartalommal a Rehabilitációs kártya (cserekártya), illetve a Rehabilitációs kártya megrongálódása esetén akkor cserélhető, ha azt a Rehabilitációs kártyára jogosult kéri.

A Rehabilitációs kártya cseréje esetén a cserekártya érvényességének kezdő napja az eredeti Rehabilitációs kártya kiállításának a napja.

A Rehabilitációs kártya birtokából való kikerülését (megsemmisülését, elvesztését vagy jogtalan eltulajdonítását), valamint megrongálódását a Rehabilitációs kártyára jogosult köteles haladéktalanul, de legkésőbb a birtokából való kikerülés (megsemmisülés, elvesztés vagy jogtalan eltulajdonítás), valamint a megrongálódás tudomására jutásától számított három napon belül a rehabilitációs hatóságnál bejelenteni.

Jogforrások:

1./ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

2./ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

3./ a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól szóló 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet.

 

error: Content is protected !!