Rezsikedvezmény (gáz, villany, víz) – ezeket a kedvezményeket kaphatod ha rászoruló vagy!

Rezsikedvezmény (gáz, villany, víz) – ezeket a kedvezményeket kaphatod ha rászoruló vagy!

VÉDENDŐ FOGYASZTÓ – földgázellátás

Joghely: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65-66. §-a, a 19/2009. (I.30) Kormányrendelet 56-62. §-aAz ellátás típusa: Természetbeni

Az ellátás jövedelmi helyzettől független.

Leírás: A VÉDENDŐ FOGYASZTÓK SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT RÉSZESÜLHETNEK a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott kedvezményben. A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓT az alábbi kedvezmények illetik meg: a) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog, b) előre fizető mérőhöz való jog. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKAT a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.
A FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NYILVÁNTARTÁSBA KELL VETETNIE MAGÁT A SZOLGÁLTATÓNÁL.

Az a lakossági fogyasztó, aki
egyidejűleg mind a szociálisan rászoruló fogyasztó, mind a fogyatékkal élő fogyasztó feltételeinek megfelel, egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. A FOGYASZTÓ A VÉDETTSÉGGEL JÁRÓ JOGAIT CSAK EGY FELHASZNÁLÁSI HELYEN GYAKOROLHATJA.
Az ellátásra jogosultak: Vak személy, Súlyosan fogyatékos személyA jogosultság feltétele: Jelen kedvezmény tekintetében SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓNAK AZT A TERMÉSZETES SZEMÉLYT KELL TEKINTENI, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
a) IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜL (az 1993. évi III. törvény 32/B. §-a szerint),
b) AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULT (az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerint),
c) LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSBAN (az 1993. évi III. törvény 38. §-a szerint), vagy a LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL ( az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint)
d) ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜL (az 1993. évi III. törvény 40-44. §-a szerint),
e) RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL ( az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerint) OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül (az 1997. évi XXXI. törvény 25. §-a szerint),
g) NEVELŐSZÜLŐ, HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐ aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket (az 1997. évi XXXI. törvény 54. §-a szerint), h) hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ AKI
a) VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN,
b) FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN részesül,
c) AZ A SZEMÉLY, AKINEK ÉLETÉT VAGY EGÉSZSÉGÉT a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

HA A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ, VAGY A VÉDELEMRE JOGOSÍTÓ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ, A FOGYASZTÓ HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLY MÁSIK FELHASZNÁLÁSI HELYRE KÖLTÖZIK, a változást a fogyasztó személyében beállt változásra vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni, és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján, ha a védelemre továbbra is jogosult és azt igényli, új igénylést kell benyújtani. Ha az új felhasználási hely a korábbi felhasználási hellyel azonos földgázelosztó működési területén van, a változás-bejelentés alapján a védendő fogyasztót a nyilvántartásból nem kell törölni, hanem az érintett engedélyes a nyilvántartásban a bejelentés szerinti változásokat átvezeti.

Folyósítás:

A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ FIZETÉSI KÉSEDELEM ESETÉN a részletfizetést, vagy fizetési haladékot kérhet. FONTOS! Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló fogyasztót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott földgáz ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti.
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY, ILLETVE FIZETÉSI HALADÉK 12 NAPTÁRI HÓNAPON BELÜL EGY ALKALOMMAL ILLETI MEG A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓT. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a földgázkereskedő jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti.
Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült és annak feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő a további fogyasztást előre fizető mérő felszereléséhez is kötheti, amelyre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét a részletfizetési kedvezmény vagy a fizetési haladék megadásáról szóló értesítésben figyelemfelkeltő módon fel kell hívni. Előre fizető mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli.

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓT MEGILLETŐ KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD LEHET:
havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
b) készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen,
c) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,
d) a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás),
e) az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás. A lakossági fogyasztó a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti igény bejelentésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a fentiekben ismertetett egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt.Az igényelt szolgáltatást a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani. Nem vehető nyilvántartásba az, aki felhívás ellenére sem nyilatkozik az igénybe venni kívánt különleges bánásmód szerinti szolgáltatásról.

FONTOS! A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN VAGY FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYT MINT FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓT NEM KELL SZEMÉLYES KÖRÜLMÉNYEINEK MEGFELELŐ, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBAN RÉSZESÍTENI, AMENNYIBEN HÁZTARTÁSÁBAN VAN OLYAN NAGYKORÚ SZEMÉLY, AKI NEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ.Az igény benyújtásának helye(i): Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája

error: Content is protected !!