Szociális ellátások utalása 2020 >>> aktív korúak ellátása – rendszeres szociális segély – munkanélküli segély!

Szociális ellátások utalása 2020 >>> aktív korúak ellátása – rendszeres szociális segély – munkanélküli segély!

Segély utalási időpontok 2020 – tájékoztató jellegűek!

További információk az utalásról >>>

2020. február 3.
2020. március 2.
2020. április 1.
 2020. május 4.
2020. június 1.
2020. július 1.
2020. augusztus 3.
2020. szeptember 1.
2020. október 1.
2020. november 2.
2020. december 1.
 Az utalási időpontok tájékoztató jellegűek!
 
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátástípus jelenleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
 

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

 

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft)  80%-a, 2017 évben  22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Az 1993.évi III. törvény 33-36. §-a, és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

 

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft)  80%-a, 2017 évben  22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Aktív korúak ellátására, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKI AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL:

 1. AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMA LEJÁRT, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül,  vagy
 2. AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA MIATT (a folyósítási idő lejártát megelőzően) SZÜNTETTÉK MEG,  (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot) vagy
 3. AKI KÉRELME BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ KÉT ÉVBEN az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal legalább EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT, vagy
 4. AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – MEGSZŰNT (az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi lxxxiv. törvény szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás),  és KÖZVETLENÜL A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.
 5. AZ 1) A)-D) PONTOKBAN FELSOROLTAKON TÚL TOVÁBBI FELTÉTEL, hogy a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át, és vagyonnal nem rendelkeznek..  ez az összeg 2017. évben 25.650 ft) .

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULTTELES:

 • állami foglalkoztatási szervnél kérni álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,
 • a továbbiakban az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni,
 • az ellátásra való jogosultságának következő – évente elvégzendő – felülvizsgálatáig legalább 30 nap időtartamban :
  • közfoglalkoztatásban részt venni , vagy
  • keresőtevékenységet folytatni ( ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is) vagy
  • munkaerő-piaci programban részt venni, vagy
  • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni ( ideértve a felülvizsgálatkor folyamatban lévő képzést is),vagy
 • szociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében      közreműködni.

JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLAT:

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felül kell vizsgálni., és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást tovább kell folyósítani.

 

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓJOGOSULTSÁGA ANNAK A SZEMÉLYNEKAKI

 1. előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
 2. az 1993. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;
 3. gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;
 4. gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig;
 5. az Flt szerint álláskeresési támogatásban részesül
 6. katonai szolgálatot teljesít,
 7. köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
 8. az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül vagy
 9. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
 10. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

 

MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT ANNAK A SZEMÉLYNEK ( a fentiekben az a)-g) és i ) pontban felsoroltakon túl)

 1. aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. § (10a)-(10b), (10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg;
 2. aki az aktív korúak ellátására való jogosultságának , vagy az ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza;
 3. akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából;
 4. aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;
 5. aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem teljesítette a jogosultsági feltételeknél előírt – munkavállalásra vonatkozó – kötelezettségét;
 6. aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától;
 7. akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította;
 8. aki jogosultságának  megszüntetését kéri;
 9.  aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával.

 

AZ AKTÍV KORÚ SZEMÉLY RÉSZÉRE AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG A MEGSZÜNTETÉSTŐL SZÁMÍTOTT HARMINCHATNAPON BELÜL A FENTIEKBEN AZ a)-tól e) pontig, valamint a g) pontban felsoroltakat kivéve  – AZ ELŐZETES EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE NÉLKÜL ISMÉTELTEN MEGÁLLAPÍTHATÓ, AMENNYIBEN A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK EGYÉBKÉNT FENNÁLLNAK.

 

AMENNYIBEN AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULT ÜGYFÉL BETÖLTÖTTE A REÁ IRÁNYADÓ NYUGDÍJKORHATÁRT, az aktív korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTI KÉRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, a kormányablaknál, valamint a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél lehet igényelni a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon, mely az igénylés helyén szerezhető be.

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM IGAZOLÁSÁN KIVÜL :

 • a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat,
 • a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan az alábbi igazolások: ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.
 • Szükséges még a kérelmezőt nyilvántartó ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV igazolása az álláskeresési támogatás folyósítása időtartamának lejártáról, illetve arról, hogy álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, vagy a megelőző együttműködés teljesítéséről.
 • Amennyiben az igénylő “A jogosultság feltételei” rovatban felsorolt rendszeres pénzellátás megszűnése után igényli a támogatást, szükséges még az ellátás megszüntetéséről szóló határozat.

 

HA AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ALAPJÁN ÁLLAPÍTJÁK meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési támogatás kimerítését követő nap.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁST UTÓLAG, MINDENNAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást december 30-áig –kell folyósítani.

HA AZ ELLÁTÁS NEM A TELJES HÓNAPRA JÁR, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA SZÜNETEL, ha a jogosult

a) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 120 napjában,

b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy

c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.

 

HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME – AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐEN – MEGVÁLTOZIK, az aktív korúak ellátására való jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

AMENNYIBEN AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTIRELMET A LAKCÍMVÁLTOZÁST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTJÁK, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELBÍRÁLÁSA JÁRÁSI HIVATALI HATÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz fordulhat.

A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni – a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPONBELÜL – amely a megtámadott döntést hozta.

BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított HARMINC NAPON BELÜL jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra vonatkozóan):

ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya AKTIV KORÚ: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy;

FOGYASZTÁSI EGYSÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

VAGYON: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

ZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az élettárs; a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa.

 

error: Content is protected !!