Szülők, családok figyelem!!! Hamarosan iskolakezdési Erzsébet-utalványt oszt a kormány az iskolás korú gyermeket nevelő családoknak! Idén is lesz ingyen utalvány >>

Szülők, családok figyelem!!! Hamarosan iskolakezdési Erzsébet-utalványt oszt a kormány az iskolás korú gyermeket nevelő családoknak! Idén is lesz ingyen utalvány >>

FONTOS! TÖBB EZER CSALÁD KAP AJÁNDÉK ERZSÉBET UTALVÁNYT A NYÁRRA! MUTATJUK MEKKORA ÖSSZEGŰ, HOL VEHETI ÁT ÉS KINEK JÁR!- ÍGY KAPHATJA MEG A PÉNZT!MÁR IGÉNYELHETŐ AZ UTALVÁNY >>>

Több ezer család kap plusz 6 ezer vagy 6500 forintos Erzsébet
utalvány augusztusban – itt vannak a legfontosabb tudnivalók!
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak augusztus hónapban
Erzsébet-utalvány formájában kapják meg az 6000 forintos támogatást.
Akiknek a jogosultsága a tárgyév augusztus 1-én fennáll, az ebben a hónapban kész
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet‐utalvány
formájában kapja meg a támogatást. Az utalvány értéke gyermekenként 6000 forint.
alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft
emelt összegű természetbeni juttatás – 6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, æatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást
lásd a „Megjegyzés” részben)

A különböző önkormányzatoknál különféleképpen zajlik az utalványok eljuttatása a
családokhoz! Van ahol Az önkormányzat ezeket az Erzsébet‐utalványokat augusztus
24. és 31. között postán küldi ki a jogosultaknak. Sikertelen kézbesítés esetén a
posta értesítőt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel
módjáról, idejéről. Aki nem tudja átvenni az utalványt, az még tíz napig a postán
megteheti ezt, illetve e határidő letelte után a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben veheti át azt a helyileg illetékes Szociális Osztályon.
Van olyan önkormányzat is ahol a a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak az Erzsébetutalványaikat
augusztus 24-25-én
vehetik át.

Mindenki érdeklődjön a helyileg illetékes
önkormányzatnál, hogy náluk hogyan
működik a rendszer!
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány: a szociális gondoskodás – az Országgyűlés
döntése értelmében az Erzsébet-utalvány már nemcsak béren kívüli, hanem
szociális juttatásként is adható. 2012. augusztus 1-jétől a települési
önkormányzatok rendeletben írhatják elő, hogy a tízezer forintot elérő összegben
folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot
természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány
formájában æzetnek ki. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek,
æatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennáll, 5800 forint értékben természetbeni támogatást nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában;

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései
MÁSODIK RÉSZ
ELLÁTÁSOK
IV. Fejezet
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
20/A. § (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, æatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a
központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései

Természetbeni támogatás

68. § (1) A Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott természetbeni támogatás (a
továbbiakban: támogatás) nyújtásáról nem kell döntést hozni.
(2) A jegyző a 4. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
augusztus 7-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
november 7-éig
értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a
Gyvt. 20/A. §-a alapján megállapított támogatás összegéről.
(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az
összesített adatok alapján
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
augusztus 15-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
november 15-éig
rendelkezik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.) részére történő átutalásáról, és ezzel egyidejűleg
az adatokat – tájékoztatás céljából – megyénként, önkormányzatonkénti bontásban
– számítógépes hálózaton – megküldi a miniszter által vezetett minisztériumnak (a
továbbiakban: Minisztérium).
(4) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti adatokat – településsoros bontásban -, a
(3) bekezdésben meghatározott határidőig továbbítja az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt. részére az Erzsébet-utalványok előállítása érdekében.
(7) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
augusztus 24-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
november 24-éig
eljuttatja a települési önkormányzatok részére az Erzsébet-utalványokat.
(8) Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő haladéktalan kézbesítéséről –
igazolható módon – a jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő
útján gondoskodik.
(9) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. illetve a települési önkormányzat az
Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő közvetlen kézbesítéséről harmadik
féllel kötött megállapodás alapján is gondoskodhat.
(10) A jegyző
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
szeptember 7-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
december 7-éig
pótigényt nyújthat be azzal, hogy pótigény különösen azon jogosult tekintetében
nyújtható be, akinek a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban
fennálló jogosultságát jogerősen a (2) bekezdés szerinti időpontot követően
állapították meg, illetve akinek tekintetében a természetbeni támogatás nyújtására
a jegyző a (2) bekezdés szerinti időpontot követően vált illetékessé.
(11) A pótigény benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása az igénylés
tekintetében jogvesztő azzal, hogy ez a jegyzőnek a természetbeni támogatás
nyújtására előírt kötelezettségét nem érinti.

(12) A pótigény teljesítésére irányadó határidők a (3)-(7) bekezdésben
meghatározott hónapot követő hónap azonos napján járnak le.
(13) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az Erzsébet-utalványt térítésmentesen –
az utalvány ellenértékének a Magyar Államkincstár részére történő visszatérítése
mellett – visszaváltja, ha az utalványt nem lehet kézbesíteni, mert
a) a jogosultságot a kézbesítést megelőzően – a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti
időpontra visszamenőlegesen – meg kellett szüntetni,
b) a jegyző illetékessége az igénylést követően megszűnt, vagy
c) a jogosult az Erzsébet-utalványt annak a települési önkormányzathoz történő
megérkezését vagy – a (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján közvetlenül
kézbesített utalvány esetében – a kézbesítés megkísérlését követő két hónapon
belül nem vette át.
(14) A jegyző a (13) bekezdés szerint visszaváltással érintett Erzsébet-utalványt –
ideértve a (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján megkísérelt közvetlen
kézbesítés meghiúsulását követően a települési önkormányzatnál letétbe helyezett
utalványt is –
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás esetén tárgyév
december 10-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás esetén tárgyévet követő
év március 15-éig

az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére – igazolható módon – eljuttatja és erről
írásban visszaváltási adatközlést teljesít.
(15) A visszaváltási adatközlés keretében a jegyző megjelöli az Erzsébet-utalványok
tömb szerinti darabszámát, és az érintett tömb(ök) sorszámát. A visszaváltott
utalványok ellenértékéről a jegyző az Igazgatóságot a visszaváltási adatközlés
teljesítésével egyidejűleg elektronikus úton is tájékoztatja.
(16) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.. a (13) bekezdés szerint átvett Erzsébetutalványok
ellenértékét a Magyar Államkincstár részére
a) a (14) bekezdés a) pontja szerinti esetben tárgyév december 20-áig,
b) a (14) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tárgyévet követő év március 31-éig
visszatéríti.
(17) A Magyar Államkincstár a (16) bekezdés szerinti határidők lejártát követő 10
munkanapon belül tájékoztatja a Minisztériumot a visszaváltott utalványok
ellenértékéről.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény vonatkozó
rendelkezései
1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez

Az adómentes bevételekről

8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
8.27. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
rendelkezései szerint természetbeni ellátás formájában nyújtott rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermeknek, æatal felnőttnek a települési önkormányzat jegyzője által
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható, az
Erzsébet-programról szóló törvény szerinti Erzsébet-utalvány formájában nyújtott
természetbeni támogatás.

error: Content is protected !!