TÁPPÉNZ KÉRELEM 2017/2018 – EZEKET ÉRDEMES TUDNI AZ ÚJ SZABÁLYOKRÓL >>>

TÁPPÉNZ KÉRELEM 2017/2018 – EZEKET ÉRDEMES TUDNI AZ ÚJ SZABÁLYOKRÓL >>>

TÁPPÉNZ KÉRELEM – EZEKET ÉRDEMES TUDNI AZ ÚJ SZABÁLYOKRÓL! – LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK, FELLEBBEZÉS LEHETŐSÉGE! Táppénz kérelmek, fellebbezés, jogorvoslat és amit minden munkavállalónak tudni kell!

Táppénz kérelem  ezeket érdemes tudni az új szabályokról!

Munkavállalók figyelem – Táppénz kérelem  – itt vannak a legfontosabb tudnivalók

A táppénz az egészségbiztosítás keretében járó keresetpótló juttatás, amely a keresőképtelenség miatt elvesztett jövedelem részbeni pótlását szolgálja.
Táppénz az igazolt keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, egy évig abban a jogviszonyban, amelyben a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.

Az, aki a keresőképtelenségét közvetlenül megelőző egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő időre tekintettel kaphat. (A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.)

A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot adhat ki.
Táppénz a betegszabadság lejártát követő naptól állapítható meg.
2014. január 1-jétől a GYED mellett munkát végző személy a GYED folyósítása mellett, keresőképtelensége esetén jogosult lehet táppénzre.
A keresőképtelenség elbírálása orvos-szakmai feladat, igazolása az erre rendszeresített nyomtatványon történik.
Ki jogosult az eljárásra?

Táppénz megállapítását a keresőképtelen biztosítottnak kell kérelmeznie.
Táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizet.

Keresőképtelennek minősül a táppénzre való jogosultság tekintetében az a személy:
a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni (fekvőbeteg-gyógyintézeti /kórházi/ ellátás esetén is);
b) aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;
c) akit közegészségügyi okból a foglalkozásától eltiltottak.

Annak, aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a keresőképtelenséget, a táppénzfolyósítás időtartamát és a táppénz összegét jogviszonyonként kell megállapítani.
Milyen adatokat kell megadni?

A táppénz megállapításához az alábbi adatokat kell közölni:
– kérelmező személyi adatai, lakóhelye, TAJ-száma
– foglalkoztató (pl. munkahely) adatai
– az ellátás alapját jelentő társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok
– az Európai Gazdasági Térség valamelyik tagállamában megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
– az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
– jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
– iskolai tanulmányok
– tartásdíj
– keresőképtelenség időtartamára, betegszabadságra vonatkozó adatok
Milyen iratok szükségesek?

A foglalkoztató (pl. munkáltató) a táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához “Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, melyhez csatolni kell a biztosított által benyújtott, a keresőképtelenségről szóló orvosi és egyéb igazolásokat.
Ha a biztosított a keresőképtelenséget megelőző két éven belül más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, csatolni kell még az “Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is.
Ha az orvosi igazolás szerint a keresőképtelenséget baleset okozta, akkor nyilatkozni kell a baleset körülményeiről is.
Ha nincs foglalkoztató, (mert a kérelmező (önfoglalkoztató – pl. egyéni vállalkozó), akkor az “Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt kell kitöltenie és csatolni a fentiekben felsorolt igazolásokat.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.
Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében – a méltányossági eljárás kivételével: a munkahelyi kifizetőhely.
Egyéb esetben (ideértve a méltányossági eljárást is): a fővárosi és megyei kormányhivatal.
Ügyintézés határideje

Ha a táppénz iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető (nincs szükség hiánypótlásra), az ügyintézési határidő 18 nap, egyéb esetben 21 nap.
Jogorvoslati lehetőség

Lehetőség van fellebbezésre. Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében a fellebbezést a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében pedig a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni és a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni.
Egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal által hozott döntés esetében a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni, és a kormányhivatalnak kell megküldeni.
A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani (kifizetőhely vagy kormányhivatal). A fellebbezést a döntés közlésétől (kézhezvételétől) számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A munkaviszony megszűnése után jár-e táppénz?
Nem. Táppénz abban az esetben jár, ha a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné a biztosított. A táppénzre jogosultság alapvető feltétele, hogy a keresőképtelenség a biztosítási idő alatt következik be és fennáll a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Veszélyeztetett terhesség esetén hogyan jár a táppénz?
A táppénzt az általános szabályok szerint kell megállapítani azzal az eltéréssel, hogy veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség esetén nincs betegszabadság.

Milyen kötelezettsége van a biztosítottnak a keresőképtelenség alatt?
A biztosított köteles a gyógyulása érdekében az orvost utasításait betartani és tájékoztást adni arról:
– ha a keresőképtelenségének ideje alatt munkába áll;
– ha bejelentett lakóhelyéről, tartózkodási helyéről másik tartózkodási helyre távozik;
– ha más orvos is kezeli.
A biztosított köteles a táppénzt folyósító szervhez bejelenteni, ha a biztosítási jogviszonya a táppénz folyósítása alatt megszűnik, továbbá bármilyen olyan tényt vagy adatot, ami a táppénz folyósítását érinti.

A GYED folyósítása mellett folyósítható táppénz?
Igen, ha a GYED-ben részesülő a gyermeke egy éves kora után kereső tevékenységet folytat és keresőképtelen lesz.

További információk: www.oep.hu
Fontosabb fogalmak

“Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatvány – ún. TB kiskönyv.

Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások:

– “folyamatos biztosítási idő” – a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.
– visszamenőlegesen benyújtott kérelmek – az ellátás iránti igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.
Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 4. § 19.§

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §, 43-49. §, 79. §, 75/A. §, 61-62. §, 1. §, 49/B. §, 50. §

A közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 15-16. §, 40/A. §, 33. §, 71-72. §, 98-99. §, 102,. §, 116. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 126. §

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm.rendelet 10. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII.1.) Korm.rendelet 27-31. §, 37. §, 38. §, 38/B. §, 39. §, 41. §, 47. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet 2. §

Leave a comment

Your email address will not be published.


*