Albérlet támogatás 2022 – Lakhatási támogatás igénylése

Albérlet támogatás 2022 - Lakhatási támogatás igénylése

Albérlet támogatás 2022 – Lakhatási támogatás igénylése

Eddig mintegy 12 ezer ember számára biztosított lakhatást és ezzel kenyérkeresetet az álláskeresők mobilitását ösztönző támogatás, amely folyamatosan igényelhető a kormányhivataloknál – közölte Bodó Sándor. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára elmondta, a program fejenként és havonta akár 100 ezer forinttal járul hozzá a lakásbérlés költségeihez az állandó lakóhelytől távolabb eső településen. Segítségével a kiemelten támogatott fiatalok, csoportos létszámleépítésben érintettek otthonuktól messzebb is munkát vállalhatnak.

Ügyleírás:

Támogatás nyújtása a szociálisan rászoruló háztartások részére, az általuk lakott lakás fenntartásához.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást, 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást.
 • A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállalatok által kiadott utolsó havi számlákat, albérlet esetén albérleti szerződés másolatát is.
 • A kérelmező és a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást,
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
 • Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát. Fogyatékosságot igazoló okiratot.
 • Mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okiratot.

Egyéb fontos tudnivalók.

 • támogatásra jogosult az a személy,
  a)  aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője
  b)  akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át (48.450.-Ft), és
  c)  akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona. A hatályos jogi szabályozás alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a nyugdíjminimum 30-szorosát (855.000 Ft), vagy az együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum 80-szorosát (2.280.000 Ft) meghaladja. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
 • Támogatás időtartama: 12 hónap
 • Támogatás összege: amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át nem éri el (28 500 Ft-ot) 5 000 Ft/hó. Amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a és 170%-a között van (28 500 Ft és 48 450 Ft között) 3 000 Ft/hó.
 • A lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
  a) az általa lakott ingatlan udvarán kettő darab szeméttároló edény (kommunális és szelektív) elhelyezése és rendeltetésszerű használata,
  b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét, lom, gaz és gyom eltávolítása, a kártevőktől, rágcsálóktól való mentesítése
  c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartására

 

error: Content is protected !!