Megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálata 2019

Megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálata 2019  >>>

Módosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos rendelkezések. A változtatások pontosítják, sok esetben egyszerűsítik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival szoros kapcsolatban lévő felülvizsgálati eljárást.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Mmtv.) és a kapcsolódó miniszteri rendelet, a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet (továbbiakban: R) a 2012-es hatálybalépés óta eltelt időszak tapasztalatai, változásai hatására többször módosult.

Legutóbb 2015. augusztus 1-i hatállyal az Mmtv., 2015. szeptember 28-i hatállyal a
R. módosítására került sor.

Az Mmtv-t az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény, a R-t a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2015. (IX.25.) EMMI rendelet módosította.

Az új rendelkezések pontosítják, sok esetben egyszerűsítik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival szoros kapcsolatban lévő felülvizsgálati eljárást.

Emlékeztetőül

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az jogosult, akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján
60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy).

További jogosultsági feltételek: a megváltozott munkaképességű személy

 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy
  10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt,
 • keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem végez,
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra szerezhet jogosultságot.

A megváltozott munkaképességű személy

 • rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható,
 • rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az öt évet nem haladja meg.

A rehabilitálhatóságról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ún. komplex minősítésben nyilatkozik a következők szerint:

 • rehabilitálható a megváltozott munkaképességű személy, és ennek során
 • foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
 • tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy
 • rehabilitációja nem javasolt, ezen belül
 • egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
 • egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
 • kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy
 • egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.

Amint látható, a jelentős mértékű, tartósan fennálló egészségromlással küzdő személyek részére megállapítható kétféle ellátásnál nagy jelentősége van a rehabilitálhatóság szempontjából az életkornak is.

Mentesülés a felülvizsgálat alól

Tapasztalati tény, hogy a nyugdíjkorhatárhoz közeledve a munkaerőpiaci érdeklődés csökken az ebben az életkorban lévők iránt. A másik oldalon is változik a helyzet, az aktív életpálya vége felé egy betegség miatti hosszabb távollét után nem könnyű visszatérni a munkaerőpiacra, akár az eredeti helyre, akár új munkáltatóhoz vagy új munkakörbe.

Mindezekre is figyelemmel a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő, rokkantsági ellátásban részesülő személyek esetében, ahol a felülvizsgálat szokásos időpontja (egy-két év – esetleg ennél hosszabb idő) ebbe az öt éves időtartamba esne, már nem történik felülvizsgálat az új szabályozás szerint.

Az Mmtv. 19. §-át kiegészítő új (1a) bekezdés alapján mentesülnek a felülvizsgálat alól azok, akik esetében a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló, vagy a felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben meghatározott időpontban, vagy a felülvizsgálati eljárás megindításnak időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az öt évet nem haladja meg.

Életkorukra tekintettel fentiekkel azonos helyzetben vannak azok a személyek is, akik részére a 2012. előtti ellátásuk 2012-től rehabilitációs ellátásként került folyósításra, és legkésőbb a szükséges felülvizsgálat időpontjában a nyugdíjkorhatár betöltéséig legfeljebb öt év van hátra.

Az Mmtv. eddigi rendelkezéseit kiegészítő új 38/C § szerint részükre a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés elvégzése nélkül az ellátás változatlan összegben, rokkantsági ellátásként történő továbbfolyósításáról dönt.

Munkáltatói hatás

A Mmtv. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe lépő rendelkezés rögzíti, hogy a felülvizsgálat alól mentesülő személyek rokkantsági ellátásuk időtartama alatt a törvényben meghatározott feltételek szerint megváltozott munkaképességű személynek tekintendők a munkáltatókat terhelő rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség, valamint a nyugdíjkorhatár betöltéséig az akkreditált munkáltatóknak pályázati úton nyújtott támogatások szempontjából.

Felülvizsgálati időpontok

Fentieken túl egyszerűsítéshez, pontosításhoz kapcsolódik a komplex minősítés részletes szabályait tartalmazó R. szeptember 28-tól történt módosítása is, amely mellékletében tartalmazza a felülvizsgálatok időpontja meghatározásának szakértői szempontjait is.

Huzamos ideig tartó keresőképtelenség

Figyelmet igényel az Mmtv. 19.§ (1) bekezdés c) pontjában szereplő határidő változás is.

E szerint a rehabilitációs hatóság felülvizsgálatot végez a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek esetében legalább hatvan napi egybefüggő keresőképtelen állapot esetén.

Korábban a legalább harminc napos egybefüggő keresőképtelenség esetén állt fenn a felülvizsgálati kötelezettség.

A módosítás indoka az a tapasztalat, hogy az egészségromláson alapuló rehabilitációs ellátás esetén gyakori a hosszabb keresőképtelenség, ez azonban nem feltétlenül jelent olyan tartós állapotrosszabbodást, amely a rehabilitációt lehetetlenné tenné.

error: Content is protected !!