Családok figyelem! Fantasztikus lakásprogramokat jelentettek be a kormányinfón 2020-tól, rengeteg minden változik hamarosan!!!

Családok figyelem! Fantasztikus lakásprogramokat jelentettek be a kormányinfón, rengeteg minden változik hamarosan!!!

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a támogatási forrásokat, amelyek 2015-ben a családok rendelkezésére állnak lakásépítési, lakásfelújítási és korszerűsítési céljaik megvalósításához.

TÁMOGATÁSOK

Állami támogatások

 1. Otthonteremtési kamattámogatás
  Milyen célra igényelhető:

új lakás vásárlásához és kizárólag összkomfortos lakás építéséhez,
legalább komfortos, használt lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez és legalább komfortos használt lakás bővítéséhez,
lakás tulajdoni hányadának megvásárláshoz közös tulajdon megszüntetése esetén (ide nem értve a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt a
házastársak vagy élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését),
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához.

A kamattámogatás jellemzői:

– új lakás építése esetén a kamattámogatás kizárólag összkomfortos lakás építésére adható;

– az igényelhető kamattámogatott kölcsön összege lakás építése esetén legfeljebb 15 millió forint;

– a kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, azonban a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet;

– a kamattámogatás mértéke függ a gyermekszámtól;

– Az otthonteremtési kamattámogatás a támogatott személy által egy alkalommal vehető igénybe.

2.  Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne

A kamattámogatott kölcsönt lakásépítésekre lehet igényelni.

A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönét

– a legfeljebb egy gyermeket nevelő, nagykorú, 35. életévüket még be nem töltött személyek (továbbiakban: fiatal), vagy

– a legalább két gyermeket nevelő, nagykorú, 45. életévüket még be nem töltött személyek (továbbiakban: többgyermekes)

igényelhetik, azzal, hogy amennyiben párkapcsolatban élnek, úgy az életkori korlát – a kérelem benyújtásának időpontjában – vonatkozik házastársukra, élettársukra, bejegyzett élettársukra is.

A lakás építési költsége (telekhányad nélkül, általános forgalmi adóval együtt) fővárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 25 millió forint, egyéb településeken legfeljebb 20 millió forint lehet.

Összkomfortos lakás építésére igényelhető kamattámogatott kölcsön összege fővárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint, egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint lehet.

A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében kamattámogatást biztosít.

A kamattámogatás mértéke (az állampapírhozam százalékában) (a kölcsön igénylésekor fennálló feltételek szerint)

45. életév betöltéséig hat vagy több gyermek esetén

45. életév betöltéséig öt gyermek esetén

45. életév betöltéséig négy gyermek esetén

45. életév betöltéséig három gyermek esetén

45. életév betöltéséig két gyermek esetén

35. életév betöltéséig, legfeljebb egy gyermek esetén

70%

64%

59%

55%

52%

50%

3. Lakásépítési támogatás  (“SZOCPOL”)

Ennek helyébe már az új szocpol lépett!

4. CSOK 2015.07.01-től (a “SZOCPOL” helyett)

Ennek a támogatásnak akár 100 oldalt is szentelhetnénk, így a  lehetőségek korlátozottsága miatt, nem térünk ki ennek a  támogatásnak a részleteire.

5. Akadálymentesítési támogatás

Akadálymentesítési támogatás igényelhető akadálymentes új lakás építéséhez, amennyiben az igénylő saját maga vagy közeli hozzátartozója (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér), illetve élettársa mozgássérült. A támogatás összege személyenként legfeljebb 250 ezer forint lehet. A támogatást hitelintézeteknél lehet igényelni. A pénzügyi szervezet a kérelem elbírálása során kikéri a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) szakmai véleményét.

A támogatás a mozgássérültek részére a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakások rendeltetésszerű használatához szükséges többletköltségek finanszírozására szolgál.

A támogatás igénylésének határideje:

Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság megállapítását legkésőbb a végleges használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet kérni a hitelintézettől.

6.  Állami kezességvállalás fiataloknak

A kezességvállalás lényege, hogy az állam a központi költségvetés terhére, bizonyos korlátokig készfizető kezességet vállal a lakás építéséhez hitelintézettől felvett lakáskölcsönnek arra a részére, amelyre az építendő ingatlan hitelbiztosítéki értéke nem nyújt fedezetet.

–         Az állami kezességvállalást a 35 év alatti fiatal házaspárok, élettársak vagy gyermeküket egyedül nevelő támogatott személyek igényelhetik, ha legalább 30%-os önerővel rendelkeznek. Az új lakásépítési költsége nem haladhatja meg Budapesten és a megyei jogú városok esetén a 15 millió forintot (általános forgalmi adóval együtt, telekhányad/ár nélkül), más településeken a 12 millió forintot.

–         Igénybevétel esetén egyszeri 2%-os kezességvállalási díjat kell fizetni a kölcsön állami kezességgel biztosított részére.

–         A kezességvállalással biztosított kölcsön csak forint alapú lehet.

A támogatás igénylésének határideje:

Az állami kezességre való jogosultság megállapítását legkésőbb a végleges használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet kérni a hitelintézettől.

7. Lakástakarékpénztári megtakarítás

Lakásépítési célra előtakarékoskodók lakástakarékpénztári betétben elhelyezett megtakarításaik után állami támogatást kapnak, mely a befizetett betét 30%-a, de legfeljebb évi 72 ezer forint. A takarékoskodás legrövidebb kötelező időszaka 4 év. A betét felvételével egy időben a lakástakarékpénztártól kölcsön is igényelhető.

Lakástakarékpénztári megtakarításokra vonatkozó részletes szabályokat a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, valamint a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII.23.) Korm. rendelet tartalmazza. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600215.KOR&celpara=#xcelparam

8. Lakhatási támogatás munkahelytől távol dolgozóknak

Lakhatási támogatást azok igényelhetnek, akik állandó lakóhelyüktől legalább 100 km-re vállalnak munkát, vagy az utazás legalább hat órát venne igénybe.

Az igénylés 2015. január 1-jétől érvényes feltételei:

 • minimum egy hónapja munkanélkülinek kell lennie az igénylőnek, azaz minimum 1 hónapja munkanélküliként van nyilvántartva a helyileg illetékes munkaügyi központban (korábban 3 hónap volt a feltétel);
 • a munkavégzés helyének legalább 100 kilométerre kell lennie a lakóhelyétől;
 • 12 hónapra lehet igénybe venni a támogatást (korábban 18 hónap volt);
 • a támogatás a teljes egy év alatt egy fix összegben lesz meghatározva (nem fog hathavonta csökkenni);
 • a támogatás összeg nem változik a tavalyihoz képest, ami azt jelenti, hogy a támogatás korábbi összegét most nem másfél év alatt, hanem 1 év alatt adják oda.


Munkáltatói támogatások

9. Lakáscélú kölcsön

A munkáltató kamatmentes vagy kedvező kamatozású kölcsön nyújtásával segítheti a munkavállalóját.

Az SZJA tv. 72. § (4) bekezdés f) pontja alapján lakáscélú munkáltatói kölcsön

 • lakás építéséhez,
 • vásárlásához,
 • bővítéséhez,
 • korszerűsítéséhez (pl.: komfortfokozat növelése; külső szigetelés; nyílászárók cseréje), vagy
 • bármely, említett célra hitelintézettől, vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez

nyújtható.

Az adómentesség feltétele, hogy a munkáltató a kölcsönt hitelintézet útján folyósítsa, továbbá a lakás célú támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott, méltányolható lakásigény mértéket.

10. Munkáltatói kölcsön elengedése

Bármely munkáltató kerülhet olyan helyzetbe és dönthet úgy, hogy a munkavállalójának korábban lakáscélra nyújtott kölcsön egy részét vagy teljes egészét elengedi. Az Szja törvény 1. számú mellékletének 2.7. alpontja szerint adómentes is lehet a munkavállaló által lakáscélú felhasználásra felvett bankhitel visszafizetésére, törlesztésére nyújtott munkáltatói kölcsön elengedett összege.

11. Lakásszerzéshez, korszerűsítéshez nyújtott vissza nem térítendő támogatás

Ez a támogatási forma évek óta ismeretes Magyarországon. Az Szja-törvény 1. számú melléklet 2.7 pontja szerint a lakáshoz kapcsolódóan adómentes a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatása.

Az adómentesség feltételeinek vizsgálata során nem kell vizsgálni azt a körülményt, hogy ugyanazon lakáshoz kapcsolódóan a magánszemélyen kívül más személy – különösen a magánszemély hozzátartozója – részesül-e vagy részesült-e a támogatásban. Ha egy házaspár ugyanazon munkáltatónál áll alkalmazásban és lakást vásárol, építkezik, korszerűsít vagy hitelt törleszt, akkor mindkét fél részesülhet adómentes munkáltatói támogatásban.

12. Lakáskölcsön törlesztéséhez nyújtott támogatás

A támogatás a méltányolható lakásigényhez kapcsolódó lakáshitelek törlesztését, végtörlesztését, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek (például kamat, végrehajtási díj, jelzálog törlésének díja, előtörlesztési díj stb.) megfizetését segítheti adómentesen. A szabályozás értelmében a használt lakást vásárló és az új lakást építő (vásárló), meglévő lakását bővítő, korszerűsítő munkavállaló egyaránt támogatható.

Önkormányzati támogatások

13.Települési támogatás (lakbér, rezsiköltségek)

2015 március 1-jétől az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, mivel a korábbi normatív lakhatási támogatás megszűnt.

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. A különböző ellátásokat magában foglaló, az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

A települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletüket legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotniuk.

error: Content is protected !!