Csok 2020: feltételek, részletek, tudnivalók!

Csok 2020: feltételek, részletek, tudnivalók!

 

A CSOK 2020 feltételrendszere bankonként még mindíg nagyon eltérő, ezért feltétlenül kérjen segítséget. Tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel 10 millió forint állami támogatáshoz is hozzájuthat!

A CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény mozaikszava, ami a régi nevén SZOCPOL volt) a különböző ingatlancélokhoz a gyermekek után járó vissza nem térítendő állami támogatás. Az ingatlancélok vásárlás, építés és bővítés lehetnek. A támogatást a 16/2016-os (új lakáscél) és a 17/2016-os (használt lakáscél) kormány rendelet szabályozza

A CSOK-ot a meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól függetlenül igényelhetik lakás építésére, vásárlására vagy bővítésére. Előre vállalt gyermek után is igénybe vehetik a házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie. A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

 

Jogosultsági feltételek:

• büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)

• annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;

• a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;

• köztartozás-mentesség;

• 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.;

• 3, vagy több gyermek és új lakás építése/vásárlása esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés) fogadható el, kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.

Gyermeknek minősül az igénylővel közös háztartásban élő:

• magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően;

• aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be;

• vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Új lakásnak számít:

• a 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező (félkész) ingatlan felépítése,

• még fel nem épített ingatlan, amelyet gazdálkodó szervezet épít első ízben magánszemély részére történő értékesítésre,

• az olyan kész, már felépült ingatlan, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet az építő gazdálkodó szervezet első ízben magánszemély számára értékesít.

Az igénylés menete:

Bevezetésre került a nyilatkozati elv, mint főszabály, vagyis elegendő az ügyfélnek csak nyilatkoznia arról, hogy a szükséges feltételek az ő esetében fennállnak (ill. ebből 1 ügykör, a tulajdoni lap másolat elektronikus bekérése a hitelintézet feladata lesz).

A nyilatkozaton túl a legfontosabb, ténylegesen bemutatandó dokumentumok:

• személyi igazolvány

• lakcímkártya

• OEP TB jogviszony igazolás, VAGY külföldi TB szerv igazolása és hiteles magyar nyelvű fordítása

• adóigazolvány

• adásvételi szerződés (lakásvásárlás esetén)

• a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolás, kivitelezési dokumentáció (építkezés esetén)

• építőközösségi szerződés (társasházépítés esetén)

• várandósgondozási könyv (magzat utáni igénylés esetén)

 

A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges forma- nyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek. A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.

A támogatás igénybevételének egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a hitelintézeteknek a befogadástól számítva lakásvásárlás esetén 30, építkezés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk a kérelmeket.

A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel felvételének feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) késedelmesen tartozóként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy éve teljesítette.

 

A támogatás folyósítása:

Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank, még akkor is, ha az új lakás vásárlására a használatbavételi engedély kiadása előtt került sor. Új lakás építésekor a folyósítás a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A bekerülési költség legalább 70 százalékát számlákkal kell igazolni, ezzel lehet elindítani a hitelintézetnél a folyósítást. Legkorábban az építési engedély kiállítását fél évvel megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. Építőközösség tagjaként a tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelhető a CSOK.

Változások 2018. március 15-ét követően:

• Külföldről hazatérők CSOK igénylésének könnyítése: A külföldi (EU-n belüli) munkavállalás vagy tanulás után hazatérő és letelepedni, otthont teremteni szándékozó magyarok helyzetét jelentősen megnehezíti az, hogy legalább egy napra, sőt a 10 milliós támogatást igénylő nagycsaládosoknak fél évre hazai TB-jogviszonyt is kell létesíteniük. A külföldön tartózkodó magyarok hazatérésének hatékonyabb ösztönzése és támogatása érdekében ezért az igényléskor elegendő csak a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszonyt igazolniuk, valamint nyilatkozatban vállalniuk, hogy az építkezés befejezése/az újabb ingatlanba való beköltözés után 180 napon belül belföldi TB-jogviszonyt is létesítenek.

• Adó-visszatérítési támogatás szabályozásának egyszerűsítése, a jogosulti kör bővítése: minden esetben, amikor 27%-os ÁFA tartalmú számlák benyújtása történik, igényelhető a támogatás. E lehetőség a már folyamatban lévő, illetve korábban részben vagy egészben már elutasított kérelmekre is vonatkozik, utóbbiaknál az igénylő utólagosan – akár az építkezés befejezése után is – kérheti a támogatás folyósítását. Emellett az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti nyugdíjban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik a támogatást.

• A kellő jövedelemmel, önerővel nem rendelkező fiatalok segítség lehet a szülő (vagy más közeli hozzátartozó) adóstársként való bevonása a CSOK felvételéhez, vagy igényelhetik a Babaváró támogatást, amit vissza sem kell fizetniük, ha legalább három gyermekeket terveznek.

• Az ügyfelek helyzetének könnyítése érdekében az igénylő akkor sem esik el a kamattámogatástól, amennyiben a kamattámogatott kölcsön folyósítását követően 6 hónapon belül a kölcsön felhasználását önhibájából nem kezdi meg. Ez a szabály a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó.

• A CSOK segítségével szerzett ingatlanban a szabályok szerint csak az igénylő (a szülő) szerezhet tulajdont. Ha ugyanakkor a kiskorú gyermek az elhunyt szülőtől ingatlantulajdont örökölt, majd a túlélő szülő, gyám, örökbefogadó szülő CSOK támogatással újabb ingatlant kíván vásárolni, építeni, a Ptk. ehhez egyrészt a gyámhatóság hozzájárulását írja elő, másrészt annak megadása esetén is kötelezővé teszi, hogy az értekesítendő lakásban fennálló tulajdonjogát az árva gyermek a megvásárlandó új ingatlanra is átvigye, ami ezzel kizárja a CSOK igénybevételét. A módosítással ezért a CSOK-kal érintett ingatlanban nemcsak a szülő, hanem – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelően – az árván maradt kiskorú is tulajdonjogot szerezhet. Ez a szabály a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó.

• Az újabb gyermekek születésének nagyobb fokú elismerése érdekében csak akkor kell a korábbi támogatás összegét – részben vagy egészben – figyelembe venni az újonnan igényelt összegnél, ha korábban meglévő gyermekre tekintettel is történik az újabb igénylés. Ez lehetővé teszi pl., hogy a két korábban meglévő gyermek után igényelt szocpol összegét ne kelljen figyelembe venni, ha az időközben született három további gyermekre nézve történik újabb CSOK igénylés, így a teljes támogatási összeg – csökkentés nélkül – felvehető.

Változások

• Új lakás építése vagy bővítése esetén a 2 gyermekes családok is igényelhetnek 10 millió forintos kedvezményes CSOK kölcsönt, míg a 3 gyermekesek által kérhető összeg 15 millió forintra emelkedik.

Változások 2020

• A 35 millió Ft-nál nagyobb értékű használt ingatlanok vásárlásához is igényelhető a CSOK.

• A CSOK mellett felvehető, legfeljebb 3%-os kamatozású, 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű kedvezményes hitelt nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni.

• A jelzáloghitel-tartozásokra gyermekszületés esetén járó támogatás kiterjesztésre kerül a második gyermek megszületésére is 1 millió Ft összegben, a harmadik gyermek megszületése után érvényesíthető jóváírás összege pedig 4 millió Ft-ra emelkedik (az ezen összeg igénybevétele után születő gyermekekre továbbra is 1-1 millió Ft jár).

• Amennyiben a 2011. december 31. után felvett lakáscélú támogatást már visszafizették, akkor annak összegét 5 év elteltével már nem kell figyelembe venni az újabb igénylésnél, tehát teljes összegben járhat a CSOK.

• Az EGT-tagállamokon kívül valamennyi külföldi országban szerzett tb-jogviszony beszámítható a CSOK elbírálásánál, de csak a magyar állampolgárságú igénylők esetében.

• Amennyiben a megelőlegezett formában igénybevett CSOK-nál a gyermekvállalás nem teljesül, és a támogatást vissza kell fizetni, esetleges későbbi újraházasodás esetén a visszafizetéstől számított 5 év elteltével ismét felvehető előre vállalt gyermek után a támogatás.

• A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és emiatt ápolási díjban részesülők mellett a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) jogosult szülők is jogosulttá válhatnak a fél éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül a CSOK-ra.

• Használt lakás vásárlásnál az 5 éven belül értékesített másik lakás vételárára vonatkozó „beforgatási” kötelezettség megszűnik, így a két lakás közötti értékkülönbözet összegére tekintet nélkül jár a CSOK.

• Használt lakás másik használt lakásra való, 5 éven belüli cseréje esetén is mód van a meglévő lakásra felvett CSOK letétbe helyezésére és az újabb ingatlanra való átjegyzésére (ha annak értéke a meglévő lakásét meghaladja).

• Amennyiben a CSOK-ból épített/vásárolt lakást 10 éven belül másikra cserélik, a korábban felvett támogatás összegét újabb lakás építése esetén 3 évre, vásárlása esetén 1 évre a kincstárnál letétbe kell helyezni, ami egyszer meghosszabbítható. A letétbe helyezés időtartamának meghosszabbítási lehetősége 1 évről 2 évre nő.

• Lakásépítéskor a telken meglévő épületet – amennyiben szakvélemény alapján annak alapozása megfelelő – csak a talajszintig kell visszabontani, az új lakóépület a meghagyott alapra ráépíthető.

• Az azonos kibocsátó által kiállított, 2 millió Ft-ot meghaladó ÁFA-tartalmú építőanyag-vásárlásról szóló számlák kapcsán nem kell külön szerződést bemutatni a hitelintézetnek.

• A többgyermekeseknek járó kamattámogatott kölcsön, amennyiben generálkivitelezővel építtetnek (pl. lakópark beruházás során), már az építkezés megkezdése után folyósítható, de kamattámogatás nélkül (piaci kamattal); az építkezés befejezése után már az alacsonyabb kamatszinten lehetséges a törlesztés.

• Bővítés esetén a munkálatok megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla is elfogadható.

• Bővítés esetén a támogatással érintett ingatlanban előírt legalább 50%-os tulajdoni hányad akkor is teljesítettnek minősül, ha ez az igénylő elhunyt házastársa/élettársa esetében fennállt, és az elhunyt házastárs/élettárs kiskorú gyermeke legalább 50% tulajdoni hányadot szerzett.

Falusi CSOK

Ki és mire igényelhet falusi CSOK-ot?

A vissza nem térítendő falusi CSOK támogatást olyan 5 000 lélekszám alatti településeken lehet igényelni 2019. július 1-jétől három éven át, ahol az elmúlt években csökkent a lakosság lélekszáma.

A támogatással egyidejűleg a Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása a 3%-os kamattal is igényelhető. A falusi CSOK abban az esetben is igényelhető, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni és/vagy bővíteni kívánt lakás megvásárlásához CSOK-ot vett igénybe.

Milyen eltérő jogosultsági feltételei vannak a falusi CSOK igénylésnek?

• Legalább – a kérelem benyújtása időpontjában fennálló – 1 éves (10 millió Ft összegű támogatás igénylése esetén 2 éves) folyamatos TB biztosítotti jogviszony, vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,

• büntetlen előélet igazolása érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal történik

A falusi CSOK összege vásárlás és egyidejűleg bővítés/korszerűsítés esetén 2020-ban:

• 1 gyermek: 600 ezer Ft

• 2 gyermek: 2,6 millió Ft

• 3 vagy több gyermek: 10 millió Ft

Maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani.

A falusi CSOK összege meglévő lakás bővítés/korszerűsítés esetén:

• 1 gyermek: 300 ezer Ft

• 2 gyermek: 1,3 millió Ft

• 3 vagy több gyermek 5 millió Ft

Kinek jár a CSOK 2020-ban?

Már megszületett, meglévő gyermek esetében: mondhatjuk, hogy bárkinek. Házaspárok, élettársak és a gyermeküket egyedül nevelő szülők egyaránt igényelhetik, sőt ilyenkor a szülők életkorát sem kell vizsgálni.

Vállalt, azaz később születendő gyermek esetében: csak azoknak a “fiatal házaspároknak”, akiknek az egyik tagja (férj vagy feleség) még 40 éves kor alatti. A szülőknek az életkorát csupán a 2020-as CSOK kérelem beadásának pillanatában vizsgálják.

Ki után kérhető CSOK 2020-ban?

Meglévő gyermek(ek) után: a 12 hetes  magzattól a 25 éves gyermekig (25 éves életkor felett csak fogyatékossággal élő eltartott esetén). 18 év felett már nem kötelező nappali tagozatú felsőoktatási iskolában tanulni.

Vállalt, azaz később születendő gyermek(ek) után: a támogatás igénylési dátumánál később születendő majdani gyerek, akinek az érkezésére határidőt is vállalnak a szülők. Maximum három gyerek vállalására van mód új ingatlancél esetében. Használt ingatlancél esetén 2 gyerek vállalása lehetséges.

A részletekről bővebben lejjebb még olvashat!

Milyen maximális összegek járhatnak Önnek 2020-ban?

A CSOK 2020 maximálisan igényelhető összege 10 millió forint (új ingatlan cél, 3 gyerek esetén).

A falusi CSOK 2020 maximum 10 millió forint támogatást jelent (A településlistán szereplő használt ingatlan cél és 3 gyerek esetén). A támogatásnak a fele használható fel vásárlásra, a másik fele korszerűsétésére/bővítésre. Mind a vásárolandó, mind a korszerűsítendő ingatlannak szerepelnie kell a településlistán.

Friss hír! 2020.01.01 től a településlista helyszínein az új építkezések és a használt ingatlanon végrehajtott korszerüsítések és/vagy bővítések ÁFÁ-ja 5 millió forintig visszaigényelhető.

A CSOK hitel 2020-ban is maximum 15 millió forint államilag kamattámogatott lakáshitelt jelent (új vagy használt ingatlan cél, 3 gyermek esetén). A kamattámogatás maximum 25 évre jár és azt jelenti, hogy a hitel kamata a támogatás időtartama alatt 3%-on fixált.

 

Mik a jelenleg igénylehető CSOK támogatási összegek:

Használt ingatlancél esetén (vásárlás, bővítés):

1 gyerek: 600.000 forint, minimum 40 négyzetméter hasznos alapterület.

2 gyerek: 1.430.000 forint, minimum 50 négyzetméter hasznos alapterület.

3 gyerek: 2.200.000 forint, minimum 60 négyzetméter hasznos alapterület.

4 vagy több gyerek: 2.750.000 forint, minimum 70 négyzetméter hasznos alapterület.

Új ingatlancél esetén (vásárlás, építés):

1 gyerek: 600.000 forint, lakás esetében minimum 40 négyzetméteres, ház esetében 70 négyzetméteres hasznos alapterület.

2 gyerek: 2.600.000 forint, lakás esetében minimum 50 négyzetméteres, ház esetében 80 négyzetméteres hasznos alapterület.

3 vagy több gyerek: 10.000.000 forint, lakás esetében minimum 60 négyzetméteres, ház esetében 90 négyzetméteres hasznos alapterület.

Az egyszerűbb átláthatóság kedvéért táblázatos formában is bemutatjuk Önnek a fentieket.

CSOK 2020 a jelzalog.com honlapon

Falusi CSOK 2020-ban:

1 gyerek: 600.000 forint, minimum 40 négyzetméter hasznos alapterület.

2 gyerek: 2.600.000 forint, minimum 50 négyzetméter hasznos alapterület.

3 vagy több gyerek: 10.000.000 forint, minimum 60 négyzetméter hasznos alapterület.

A támogatás mellé igényelhető kedvezményes 3%-os hitelek

A “2,6+10 CSOK 2020” legfontosabb részletei (2 gyerek, új ingatlancél):

 • Ez a támogatási forma a 2 gyermekes családoknak 2,6 millió forint vissza nem fizetendő támogatást és 10 millió forint kamattámogatott hitel jelent (lehet meglévő és vállalt gyermek is). A hitel csak a vissza nem térítendő támogatással együtt igényelhető és ebben az esetben csak új építésű ingatlanra.
 • A vissza nem térítendő támogatás összegét, 2,6 millió forintot a 2 gyermekes családok a kedvezményes kamatozású hitel nélkül is igénybe vehetik.
 • Ha ezt a konstrukciót meglévő 2 gyermekre igénylik, nincs a szülők életkorának semmilyen megkötése. Azonban, ha vállalással szeretnék teljesíteni a 2 gyereket, akkor a házaspár egyik felének 40 év alatt kell lennie az igényléskor.
 • Vállalat gyermek(ek) esetében a 10 millió forint 3%-os hitel felvétele csak akkor lehetséges, ha az igénylők házasok.
 • Az ingatlannak új lakás esetén, minimum 50 négyzetméteresnek, ház esetében minimum 80 négyzetméteresnek kell lennie.
 • Az ingatlan vételárának sem minimum sem maximum összege nincs meghatározva.
 • A támogatás akkor is igénybe vehető, ha a családnak van már másik ingatlana. Azaz az állami támogatás és a kedvezményes hitel akkor is igénylehető új építésű ingatlan megvásárlására vagy építésére, ha a családnak már van egy ingatlana. Azonban maximum 90 napon belül a szülőknek és a gyerekeknek az új ingatlan kell hogy legyen az állandó lakcímük. Tehát be kell jelentkezni a vásárolt vagy épített új ingatlanba.
A 10 millió forintos hitel paraméterei:
 • kamat: maximum 3%
 • kamattámogatás ideje: maximum 25 év
 • futamidő: a hitel futamideje 25 évnél hosszabb is lehet, de a 25. év után a kamatkedvezmény megszűnik és a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul át
 • a kölcsön kamatperiódusa: öt év, ez azt jelenti, hogy 5 évente vizsgálják, hogy mekkora állami támogatás szükséges a 3%-os kamat szinten tartásához

A “10+15 CSOK 2020” legfontosabb részletei (3 gyerek, új ingatlancél):

 • Ez a támogatási forma a 3 gyermekes családoknak 10 millió forint összegű vissza nem fizetendő támogatást és 15 millió forint kamattámogatott hitel jelent (lehet meglévő és vállalt gyermek is). A kölcsön csak a vissza nem térítendő támogatással együtt igényelhető és csak új építésű ingatlanra.
 • A vissza nem térítendő támogatás összegét, 10 millió forintot a 3 gyermekes családok a kedvezményes kamatozású hitel felvétele nélkül is igénybe vehetik.
 • Ha ezt a konstrukciót meglévő 3 gyermekre igénylik, nincs a szülők életkorának semmilyen megkötése. Azonban, ha vállalással szeretnék teljesíteni a 3 gyereket, akkor a házaspár egyik felének 40 év alatt kell lennie az igényléskor.
 • Vállalt gyermek(ek) esetében az államilag támogatott kamattal rendelkező hitel felvétele csak akkor lehetséges, ha azt házaspár igényli.
 • A kedvezményt csak minimum 60 négyzetméteres új lakásra vagy minimum 90 négyzetméteres új házra lehet felvenni. A hasznos alapterület minimum nagysága a 3 gyermekes családoknak járó vissza nem fizetendő támogatás és a kamattámogatott hitel esetében is egyaránt számítanak.
 • A megvásárolni kívánt ingatlan minimum és maximum árára vonatkozóan nincs korlát megszabva.
 • A támogatásnak nem kizáró feltétele a meglévő ingatlan. Azaz az állami támogatás és a kedvezményes hitel akkor is igénylehető új építésű ingatlan megvásárlására vagy építésére, ha a családnak már van meglévő ingatlana. Maximum 90 napon belül a szülőknek és a gyerekeknek az új ingatlan kell hogy legyen az állandó lakcímük. Azaz be kell jelentkezni a vásárolt vagy épített új ingatlanba.
A 15 millió forintos hitel paraméterei:
 • kamat: maximum 3%
 • kamattámogatás ideje: maximum 25 év
 • futamidő: a kölcsön hosszabb időre is igényelhető, de a 25. év után a kamatkedvezmény megszűnik és a hitel piaci kamatozásúvá alakul át.
 • a kölcsön kamatperiódusa: öt év (ez azt jelenti, hogy 5 évente vizsgálják, hogy mekkora állami támogatás szükséges a 3%-os kamat megtartásához).

A “1,43+10 támogatás” legfontosabb részletei (2 gyerek, használt ingatlancél):

 • Ezt a kedvezményes lehetőséget a 2 gyermekes családok igényelhetik. Az 1,43 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 10 millió forint kamattámogatott hitel ebben a formában használt ingatlancél esetén kérhető (meglévő és vállalt gyermek után is).
 • A vissza nem térítendő 1,43 millió forintot a hitelrész nélkül is igényelhetik.
 • Amennyiben meglévő 2 gyermekre igénylik, nincs a szülők életkorának semmilyen megkötése. Azonban, ha vállalással szeretnék teljesíteni a 2 gyereket, akkor a házaspár egyik tagjának 40 év alatt kell lennie az igényléskor.
 • Az államilag támogatott 10 millió forint 3%-os hitel felvételének kikötése, amennyiben a szükséges 2 gyereket későbbi vállalással szeretnék teljesíteni, az igénylőknek házasoknak kell lennie. Meglévő gyermekek esetén a házasság nem kötelező.
 • A használt ingatlannak minimum 50 négyzetméteresnek kell lennie a kedvezményes kölcsön igénybe vételéhez.
 • A használt ingatlan vételárának sem minimum sem maximum kikötése sincs.
 • A támogatásnak nem kizáró feltétele a meglévő ingatlan. Azaz az állami támogatás és a kedvezményes hitel akkor is igénylehető, ha a családnak már van meglévő ingatlana. Maximum 90 napon belül a szülőknek és a gyerekeknek a vásárolt ingatlan kell, hogy legyen az állandó lakcímük. Azaz be kell jelentkezni a vásárolt ingatlanba.
A 10 millió forintos hitel paraméterei:
 • kamat: maximum 3%
 • kamattámogatás ideje: maximum 25 év
 • futamidő: hosszabb időre történő igénylés esetén a 25. évet követően a kamatkedvezmény már nem jár, így a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul át.
 • Kamatperiódus hossza: öt év (ez azt jelenti, hogy 5 évente vizsgálják, hogy mekkora állami támogatás jár a 3%-os kamat szinten tartásához).

A “2,2+15 támogatás” legfontosabb részletei (3 gyerek használt ingatlan)

 • A 3 gyerekes családoknak 2,2 millió forint vissza nem fizetendő támogatás és 15 millió forint kedvezményes kamatozású kölcsönt nyújtanak használt ingatlancél esetén (lehet meglévő vagy vállalt gyermek is).
 • A 3 gyermekes családok a kamattámogatott kölcsön igénylése nélkül is kérhetik a 2,2 millió forintos állami támogatást.
 • Amennyiben meglévő 3 gyermekre igénylik, nincs a szülők életkorának semmilyen megkötése. Azonban, ha vállalással szeretnék teljesíteni a 3 gyereket, akkor a házaspár egyik tagjának 40 év alatt kell lennie az igényléskor.
 • Kedvezményes kamattal rendelkező 15 millió forintos hitel felvételéhez, az igénylőknek házasoknak kell lennie, ha a 3 gyermeket vállalásával, később szeretnék teljesíteni. Meglévő gyermekek esetén ilyen kitétel nincs.
 • A kamatkedvezménnyel rendelkező hitelt csak a minimum 60 négyzetméteres használt ingatlanok esetében lehet igénybe venni.
 • A használt ingatlan vételárának sem minimum sem maximum kikötése sincs.
 • A támogatásnak nem kizáró feltétele a meglévő ingatlan. Azaz az állami támogatás és a kedvezményes hitel akkor is igénylehető, ha a családnak már van meglévő ingatlana. Maximum 90 napon belül a szülőknek és a gyerekeknek a vásárolt ingatlan kell hogy legyen az állandó lakcímük. Azaz be kell jelentkezni a vásárolt ingatlanba.
A 15 millió forintos 3% kamatozású hitel paraméterei:
 • kamat: maximum 3%
 • kamattámogatás ideje: maximum 25 év.
 • futamidő: a hitel ennél hosszabb időre is igényelhető, de a 25. év után az állami támogatás megszűnik és a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul át fennmaradt időre.
 • kamatperiódus: öt év (ez azt jelenti, hogy 5 évente nézik, hogy mekkora állami támogatás kell nyújtani a 3%-os kamat szinten tartásához).

Ha a CSOK és a kedvezményes kamatozású hitel 2020-ban felvehető összege nem elegendő tervei megvalósításához, a hiányzó összeget más típusú lakáshitellel is kombinálhatják.

 

4 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!