Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Pénz és Erzsébet-utalvány rászoruló családoknak >>>

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és Erzsébet-utalvány rászoruló családoknak >>>

Jogalap az ellátáshoz: 1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a. 2015. évi XCIX.törvény 64. § (1) bek.a) pontja.

Az ellátás típusa: Természetbeni
Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.

Ki kérheti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását?
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg.

Mely időponttól nyílik meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság?
A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.
Kinek állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága?
A gyámhivatal annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (2015-ben 39.900 Ft) ha
a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy
a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2015-ben 37.050 Ft) feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

Leírás:
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK A CÉLJA ANNAK IGAZOLÁSA, HOGY A GYERMEK SZOCIÁLIS HELYZETE ALAPJÁN JOGOSULT :
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére
b) természetbeni támogatásra (évente két alkalommal: tárgyév augusztus és november hónapjára tekintettel feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll),
c) az ellátást szabályozó törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST KÉSZ ÉTEL, RUHÁZAT, VALAMINT TANSZER VÁSÁRLÁSÁRA FELHASZNÁLHATÓ ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA, 2015. ÉVBEN ESETENKÉNT 5.800 FT ÉRTÉKBEN. Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő kézbesítéséről – igazolható módon – a jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján gondoskodik.

Az ellátásra jogosultak: Családban élő gyermek, Jogszabályban meghatározottak szerint tanulmányokat folytató nagykorú személy

A jogosultság feltétele:
A GYÁMHATÓSÁG – amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van – MEGÁLLAPÍTJA A GYERMEK RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGÁT, AMENNYIBEN A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM ÖSSZEGE NEM HALADJA MEG a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015-ben 28.500 Ft) – 140%-át ( jelenleg 39.900 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen) b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben. MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL, HOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA SORÁN AZ EGY FŐRE JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NEM HALADJA meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket.Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE – az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján – HA :
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, ÉS a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT A GYÁMHATÓSÁG – hivatalból vagy kérelemre – FELÜLVIZSGÁLJA, HA A MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKBEN VÁLTOZÁS KÖVETKEZETT BE. Amennyiben a felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, a rendszeres kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni.

Folyósítás: A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ IDŐPONTJA A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK A NAPJA. A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.A RENDSZERES KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A KORÁBBI JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT, ANNAK MEGSZŰNÉSÉT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPBAN IS BENYÚJTHATÓ. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. LAKCÍMVÁLTOZÁS ESETÉN szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek.

A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja.

Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, Kormányablak

error: Content is protected !!